петак, 21. мај 2021.

Постројење за третман неопасног грађевинског отпада на левој обали Дунава привременог типа

Секретаријат за заштиту животне средине саопштио је да су на левој обали Дунава, на деловима катастарских парцела 1034/7 и 1034/12 КО Крњача, у току радови на изградњи постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада. Инвеститор ових радова је ЈКП „Градска чистоћа”, а за потребе Града Београда.

У саопштењу се каже да се постројење гради у складу са Решењем о привременој грађевинској дозволи које је издао Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда (ROP-BGDU-37084-TCPIH-2/2020, Инт. IX-20 бр. 351.73-4/2020 од 12. јануара 2021. године).

Ово постројење је у функцији припреме агрегата за насипање будуће „Слободне зоне Београда”, подручје РЕВА, која је Планом детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава („Службени лист Града Београда”, број 124/18) намењена привредним делатностима. Наведеним планом детаљне регулације предвиђено је претходно насипање терена, а у циљу његовог регулисања до коте високих вода, уз препоруку да се са насипањем терена у циљу изградње започне много пре него што се терен приведе намени, како би се остварило консолидационо слегање тла и насипа. Након тога, овај рејон се може користити за изградњу планираних садржаја.

Полазећи од чињенице да све већи проблем савременог доба у области грађевинарства представља неконтролисана експлоатација и коришћење природних ресурса и енергије, Град се, у складу са принципима одрживог развоја, определио за примену решења заснованих на циркуларној економији, а која се огледају у искоришћењу агрегата насталог третманом грађевинског отпада, као и земље из ископа за насипање површина које су планским документима предвиђене за то. Наравно, овде се мисли, пре свега, на контролисано насипање уз претходну израду елабората и пројекта за насипање и на коришћење материјала који је по свом саставу инертан материјал.

– Постројење је привременог типа и омогућава да се земља из ископа и грађевински отпад одлажу на ту локацију, прерађују и користе за насипање терена, водећи притом рачуна о животној средини. Истовремено, на овај начин смањује се појава „дивљих депонија” од грађевинског отпада, што је и иначе један од највећих проблема у Београду. Показујемо одговоран приступ у третману те врсте отпада у главном граду – рекла је секретарка за заштиту животне средине Ивана Вилотијевић.  

У Секретаријату за заштиту животне средине у току је поступак оцене студије о процени утицаја овог постројења на животну средину која је у функцији издавања дозволе за третман, односно складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада, тј. за припрему агрегата од грађевинског отпада који ће се користити за насипање терена.

Постројење за припрему агрегата се по правилу гради на простору предвиђеном за насипање, чиме се утицаји на чиниоце животне средине своде на најмању могућу законом прописану меру.

За потребе израде студије о процени утицаја прибављени су и услови заштите природе које је утврдио Завод за заштиту природе Србије Решењем 01 број 021-529 од 3. марта 2021. године, а ово постројење ће бити у функцији до завршетка насипања простора. Само насипање ће се вршити у складу са Елаборатом о геотехничким условима за насипање терена на локалитету Рева, саопштавају из Секретаријата за заштиту животне средине.