уторак, 20. јул 2021.

Секретаријат за инспекцијске послове апелује на поштовање решења о забрани коришћења објекта у Видовданској

Пред Секретаријатом за инспекцијске послове Града Београда води се поступак инспекцијског надзора над изградњом објекта у Видовданској улици број 4 у Београду. Инвеститор поседује грађевинску дозволу од 22. априла 2021. године, као и потврду о пријави радова од 14. маја 2021. године, саопштено је из Секретаријата за инспекцијске послове.

У складу са чланом 175. Закона о планирању и изградњи, прописано је да је у вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор дужан да обавезно изврши два инспекцијска надзора и то приликом добијања обавештења од надлежног органа о пријави темеља и по завршетку објекта у конструктивном смислу. Како за предметну локацију нису поднете пријаве грађевинској инспекцији пре урушавања објекта, није било основа за покретање ванредног инспекцијског надзора.

Одмах по сазнању да је 16. јула дошло до урушавања објекта на суседној парцели, грађевинска инспекција извршила је хитан инспекцијски преглед предметне локације. Сходно овлашћењима грађевинског инспектора, прописаним Законом о планирању и изградњи, по хитном поступку донето је Решење о забрани коришћења урушеног објекта јер је на лицу места утврђено да би коришћењем објекта безбедност и сигурност станара била угрожена. Секретаријат за инспекцијске послове апелује на грађане да поштују изречену забрану, с обзиром на то да објекат и даље није безбедан. Грађевински инспектор је донео и решење којим је наложена хитна обустава свих радова на изградњи објекта, осим радова на обезбеђењу темељне јаме, поред чега је инвеститору наложено да изради одговарајућу пројектну документацију која се односи на обезбеђење темељне јаме и суседних објеката, оверену код одговорног пројектанта, и да изведе неопходне радове којима ће се обезбедити сигурност суседних објеката, околине и саобраћаја и да се томе мора приступити одмах.

Секретаријат за инспекцијске послове наглашава да су стручни надзор и одговорни извођач у обавези да организују извођење радова, те да свакодневно врше надзор над извођењем. Стручни надзор, који одређује инвеститор, контролише да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола, а такође контролише и проверава квалитет извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива. Одговорни извођач радова дужан је да изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно пројекту за извођење, у складу са прописима. Осим тога, у обавези је да обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околини, односно суседних објеката и саобраћајница. Извођач радова је и у обавези да писмено упозори инвеститора, а по потреби и орган који врши надзор над применом одредаба овог закона, о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације.

Напомињемо да извођач радова није обавестио Секретаријат за инспекцијске послове о било каквим неправилностима на градилишту иако је, по изјавама станара, био обавештен о оштећењима које је извођење радова изазвало на суседном објекту. На основу констатованог стања, грађевински инспектор је одмах са лица места обавестио Прво основно јавно тужилаштво о чињеничном стању и поднео одговарајуће кривичне пријаве против одговорних лица. Поред тога, Секретаријат за инспекцијске послове упутио је допис Инжењерској комори Србије како би се преиспитало поступање и утврдила одговорност чланова Коморе.