понедељак, 24. јануар 2022.

Почињу радови на Линијском парку

Измештањем пруге око Калемегдана и пренаменом саобраћајне у зелене површине јавне намене, формирани су услови да драгоцени, а сада девастирани јавни простор у централној градској зони добије садржај јавног парка. Како је у изјави за Беоинфо рекао градски секретар за инвестиције Лука Петровић, планира се урбана трансформација железничког коридора и уређење некадашње железничке пруге.

– Усвојен је План детаљне регулације за Линијски парк, који обухвата простор дела коридора старе железничке пруге у оквиру територије општина Стари град и Палилула, од Бетон хале до Панчевачког моста, у дужини од 4.600 метара. Организован је позивни конкурс за младе професионалне тимове и изабрано је десет најквалитетнијих урбанистичко-архитектонских тимова, који су израдили десет концептуалних решења партерног уређења парка. Тренутно се ради на одабиру тима који ће израдити студију изводљивости јер планирани капитални пројекат припада категорији капиталних пројеката велике вредности. Подручје Линијског парка, у просторном погледу, представља спону између Бетон хале и Панчевачког моста, као и дунавске падине и приобаља реке Дунав. Карактеристика је добра саобраћајна повезаност и приступачност свим видовима саобраћаја, положај локације је у непосредној близини београдског приобаља, река и различитих зона и садржаја атракције у контактном подручју, међу којима су Калемегданска тврђава, Бетон хала, путничко пристаниште, СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, Тениски терени „Новак”, дунавски кеј, ресторани и друго – навео је Лука Петровић. 

У оквиру Линијског парка дефинисано је десет потцелина, чиме је омогућена фазна реализација. Потцелина 1, површине око 1,64 ha, и Потцелина 2, површине око 3,57 ha, налазе се на простору средњовековног дунавског пристаништа на платоу Доњег града Београдске тврђаве, које је формирано почетком XV века у време изградње североисточног бедема Доњег града. Ради обезбеђења пристаништа, у другој половини XV века изграђена је Кула Небојша, која данас представља један од најзначајнијих споменика културе тог времена. Потцелина 3, површине око 1,17 ha, оивичена је Дунавском улицом на јужној страни, Улицом Тадеуша Кошћушка на источној страни и СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” на северној и северозападној страни, као и Тениским теренима „Новак” на западној страни. У постојећем стању простор заузима железнички коридор. Потцелина 4, површине око 2,78 ha, налази се на простору непосредно уз Улицу Тадеуша Кошћушка и Дубровачку улицу, јужно у односу на стамбено насеље. У постојећем стању простор заузима железнички коридор. Потцелина 5, површине око 1,31 ha, налази се на простору југозападно од Марине „Дорћол”. У постојећем стању простор заузима железнички коридор, док се Потцелина 6, површине око 1,33 ha, налази на простору југозападно од Термоелектране „Снага и светлост”, Топлане „Дунав”, где се такође налази железнички коридор. Потцелина 7, површине око 1,86 ha, налази се на простору југозападно од Луке Београд. У постојећем стању простор заузима железнички коридор. Потцелина 8, површине око 1,54 ha, налази се на простору југозападно од објекта Луке Београд и представља део парка који је, праволинијски гледано, најближи Тргу републике, а у постојећем стању простор заузимају асфалтиране површине паркинга испред магацина Луке Београд.

Потцелина 9, површине око 3,9 ha, налази се на простору „Дунав” станице уз Поенкареову улицу. У постојећем стању простор заузима железнички коридор, објекте и надстрешницу железничке станице „Дунав”. Потцелина 10, површине око 3,6 ha, налази се на простору који обухвата потез пратећег железничког коридора од Улице митрополита Петра до Панчевачког моста, омеђен улицама Вилине воде и Поенкареовом, као и потез уз Улицу митрополита Петра, а између Поенкареове улице и Булевара деспота Стефана. Већ у овом тренутку превазилази дозвољене вредности и угрожава живот великог процента становништва.

– Парк је планиран као јединствена целина укупне површине око 22,8 хектара. Линијски парк је планиран као део јединственог система зелених површина Београда, односно зелене инфраструктуре града тако да буде уређен да оствари еколошке, друштвене и економске услуге као екосистем у урбаном простору. Парк је неопходно уредити као зелени коридор, што подразумева да се обезбеди континуитет и повезаност садржаја и функција унутар ове јавне зелене површине непрекидним различитим формама вегетације. На тај начин ће бити омогућено одвијање природних процеса, који ће позитивно утицати на квалитет ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, а самим тим и на квалитет живота у граду – навео је Петровић. 

Формираће се континуалне стазе за кретање пешака, бициклиста и рекреативаца, које повезују функционалне целине уређене и опремљене тако да омогућавају одмор, пасивну рекреацију, едукацију, социјализацију. Историјски континуитет простора ће бити остварен континуираном представом железничке пруге, и то задржавањем делова постојећих шина и/или симулацијом шина новим материјалима, које би у различитим деловима парка имале различиту улогу, на пример: стазе, цветњаци, вегетацијски аранжмани, водени елементи (површине и токови), клупе, дечје пењалице, надстрешнице, перголе и други елементи парковског уређења. 

За потребе уређења парка планира: се садња биљног материјала (дрвеће, шибље, цветне врсте, травњаци, покривачи тла, пузавице, акватичне биљке, ливадске врсте); различите форме озелењавања и природом инспирисана решења; формирање површина за комуникацију (пешачке стазе, платои, степенице, рампе, бициклистичке стазе, трим-стазе); изградња отворених терена за рекреацију (дечја игралишта, отворени терени за активну и пасивну рекреацију); изградња нових објеката (јавни тоалет, туристички пункт, затечени зидани објекат, метро станица, подземна гаража у потцелинама 3, 4 и 9); постављање мобилијара и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, опрема за дечја игралишта, опрема за терене за рекреацију, место за паркирање бицикала, елементи визуелне комуникације – информационе табле) и изградња комуналне инфраструктуре (осветљење, водоснабдевање, канализација).

– У првој фази, која подразумева радове на потцелинама 1 и 2, извођач је „Зеленило – Београд” и радови почињу данас. У другој фази, након израде пројектно-техничке документације и избора извођача радова у току 2022. године, започеће активности на реконструкцији и изградњи преосталог дела обухвата од потцелине 3 до 10. У том поступку ће се заокружити интервенција и на деловима потцелина 1 и 2, који су у обухвату посебних услова Завода за заштиту споменика, а нису предвиђени за прву фазу радова – прецизирао је Петровић.