петак, 11. фебруар 2022.

Седница Скупштине града у понедељак, 14. фебруара

Председник Скупштине Београда Никола Никодијевић заказао је за понедељак, 14. фебруар, седницу Скупштине града која ће се одржати у 10 часова, у Великој сали зграде Народне скупштине Републике Србије, улаз из Улице краља Милана 14.

На дневном реду седнице је Предлог одлуке о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог закључка о измени Закључка Скупштине Града Београда од 21. децембра о обавези прибављања претходног одобрења Секретаријата за финансије за покретање поступака јавних набавки ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга и радова, као и ради закључења оквирног споразума и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва за производњу наменских производа „ППТ „Наменска” а.д. Трстеник.

Одборници ће одлучивати и о Предлогу одлуке о повећању основног капитала Привредног друштва „Градски центар за физичку културу” д.о.о, затим о Предлогу одлуке о повећању основног капитала Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан”, као и о Предлогу решења о давању сагласности на програм пословања за 2022. годину Привредног друштва „Зоолошки врт Града Београда”.

Пред одборницима је и Предлог измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самуправе – Град Београд, Предлог плана детаљне регулације блока између Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар, Предлог плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације за део блока између Ужичке, Крајишке, Качаничке и Иличићеве, као и изради плана детаљне регулације блока између улица Анастаса Јовановића, Драгана Павловића, Михаила Гавриловића и Господара Вучића.

Такође, на дневном реду је Предлог одлуке о додели назива улице на територији општине Земун, затим Предлог одлуке о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд, Предлог одлуке о оснивању установе културе – Академско културно-уметничко друштво „Иво Лола Рибар”, Предлог стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији града Београда за период од 2022. до 2032. године и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда.

Одборници ће одлучивати и о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у линијској пловидби на територији града Београда, Предлогу решења о давању сагласности на коначни нацрт анекса на уговор о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда, Предлогу решења о давању сагласности на коначни нацрт анекса 1. Уговора о јавно-приватном партнерству у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду. 

На дневном реду су и извештаји о раду Канцеларије за младе за 2021. годину, као и о раду омбудсмана Града Београда за 2021. годину.