субота, 21. мај 2022.

Весић: Београд тражи укидање института конверзије јер отежава инвестирање

Заменик градоначелника Београда Горан Весић изјавио је да је Град Београд затражио да се укине конверзија – претварање права коришћења у право својине.

– Када је овај институт усвојен пре скоро 15 година, он је на неколико година скоро зауставио све велике пројекте у високоградњи, а данас само у Београду неколико стотина вредних локација не може да се стави у функцију због овог института – рекао је Весић.

Према његовим речима, два закона регулишу начин, услове и поступак претварања права коришћења у право својине на различите начине, Закон о планирању и изградњи и Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, што је недопустиво.

– Укидање конверзије омогућиће да се успостави правна сигурност и јасни законски оквир у коме ће грађанима и привреди бити олакшано да успоставе своје право својине на грађевинском земљишту. Тако се отвара простор за даље инвестиције, како приватних тако и страних инвеститора. На крају, држава за ових деценију и по скоро да нема прихода од конверзије, а штета која је нанета због тога што нису реализоване инвестиције мери се милијардама евра. Уосталом, донет је као „комунистички пропис”, уз образложење да ће обезбедити више пара за буџет, а такви прописи у тржишној привреди не функционишу и на крају нанесу највише штете друштву, које се не развија, и обичним људима, који остају без радних места. Када имате пропис од кога држава нема користи за буџет и истовремено отежава инвестирање које би донело више прихода за буџет, нова радна места и већи бруто домаћи производ, јасно је шта треба да се уради – укидање прописа – рекао је Весић.

Град Београд тражи измену Закона о планирању и изградњи на начин да се прописује да је РГЗ – Катастар непокретности дужан да по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица у регистру непокретности изврши упис конверзије права коришћења и права из уговора о закупу ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у право својине, што пре свега доприноси ефикаснијем успостављању права својине кроз конверзију права дугорочног закупа, без промене важећих услова који морају бити остварени за провођење промене у катастру.

Истовремено, измене предвиђају и брисање одредби у делу који се односи на уговоре о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, који су закључени између физичких и правних лица као закупаца и титулара јавне својине као закуподаваца, у трајању од најмање 50 година, у пракси често и на 99 година, а које дају законски основ титуларима јавне својине да по сили закона покрену судски поступак за раскид уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, чиме се закупци стављају у непожељан и неизвестан положај у уживању својих права проистеклих из уговора о закупу који су закључени у складу са прописима који су били на снази у моменту настанка уговорног односа.

Између осталог, изменама је тражено брисање појединих одредби које предвиђају престанак права коришћења на грађевинском земљишту правним лицима која су уписана као носиоци права коришћења, а престала су да постоје, из разлога што ове одредбе у примени могу практично довести до одузимања имовинских права правним следбеницима субјеката који су престали да постоје, што доводи до правне несигурности у погледу стечених права.

Изменама би се омогућило и успостављање јединстава непокретности кроз поједностављени поступак парцелације на захтев само заинтересованих власника или корисника на земљишту, с обзиром на то да је пракса показала случајеве намерне опструкције појединих сувласника који одбијају да се сагласе и тиме неосновано онемогућавају решавање имовинско-правних односа и даље располагање имовинским правима осталих власника или корисника земљишта.

– Овим изменама омогућила би се правна сигурност грађанима и привреди стварањем законског оквира за ефикаснији и једноставнији начин решавања имовинско-правних односа на земљишту, чиме би се коначно остварио један од циљева овог закона, а то је стабилно инвестиционо окружење и усклађивање са европским стандардима у овој области – поручио је Весић.