петак, 12. август 2022.

У току поступак стављања под заштиту два нова подручја у Београду

Секретаријат за заштиту животне средине најавио је да је у току поступак стављања под заштиту два нова подручја у Београду, предела изузетних одлика „Ада Циганлија” и заштићеног станишта „Зимовалиште малог вранца”. Такође, Секретаријат је започео и процедуру стављања под заштиту предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”, тако да је предмет достављен надлежном министарству на даље одлучивање. Израђен је и пројекат валоризације вештачког језера Бела река, а тренутно је у изради валоризација предела Шупља стена и Степин луг, док је за 2023. годину планирана израда валоризације Грочанске аде.

Секретаријат за заштиту животне средине тежи да и будућности настави са заштитом природних добара, не угрожавајући развој града Београда. Један од основних циљева овог секретаријата јесте повећање процента површина које имају статус заштићених подручја на територији града. Од укупне површине града Београда, зелене површине заузимају 31 одсто, од тога шуме 16, а јавне зелене површине 15 процената. 

Заштићена подручја на територији града Београда обухватају 1,89 одсто површине укупне територије града, док је у плану да се у наредне две године проценат заштићених подручја повећа на 2,54 одсто, наведено је у саопштењу. 

Законом о заштити природе прописана је процедура проглашења заштите. Да би неко подручје добило статус заштићеног подручја, мора имати изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност, да је значајно као станиште врста птица и других значајних миграторних врста у складу са међународним прописима. Први корак је подношење иницијативе за проглашење заштићеног подручја Заводу за заштиту природе Србије, који израђује студију заштите којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту, као и начин управљања подручјем. Поступак је покренут када Завод достави студију заштите надлежном министарству и обавести јавност о поступку покретања заштите природног подручја. Студија заштите доставља се Секретаријату за заштиту животне средине, као надлежном органу за заштићена подручја III категорије, који израђује предлог акта о проглашењу заштићеног подручја и о томе обавештава јавност, обезбеђује јавни увид и организује јавну расправу.

Студија заштите садржи све податке који се односе на само подручје и све елементе који су дефинисани законом, те представља основ за израду предлога акта о проглашењу. Након завршеног јавног увида и јавне расправе, предлог акта о проглашењу доставља се надлежном министарству ради добијања потребних сагласности. Одлуку о проглашењу доноси Скупштина Града Београда. 

Проглашењем заштите унапређује се сваки предео на више начина. Заштитом се остварује већа одговорност како управљача тако и корисника, применом мера ограничења и забрана остварује се конкретна заштита постојеће површине, забрањују се све активности које би могле да имају негативан утицај на подручје, реализују се нове активности и програми којима се чувају и унапређују сви природни чиниоци и остварује боља заштита биљних и животињских врста. Стручни надзор над спровођењем одлуке о стављању под заштиту као и аката донетих на основу ове одлуке обавља организација за заштиту природе, док инспекцијски надзор над спровођењем услова и мера заштите природе заштићених подручја на територији локалне самоуправе реализује Секретаријат за инспекцијске послове.

Када је конкретно реч о Ади Циганлији, Завод за заштиту природе Србије израдио је Студију заштите предела изузетних одлика „Ада Циганлија”. На основу достављене студије, Секретаријат за заштиту животне средине израдио је Нацрт одлуке о проглашењу заштите предела изузетних одлика „Ада Циганлија” којим се ово подручје проглашава заштићеним подручјем и сврстава се у III категорију, као заштићено подручје локалног значаја. Предложени управљач Студијом заштите је ЈП „Ада Циганлија”. 

Разлози за проглашење су многобројни, нарочито због саме позиције овог предела која је у самом језгру града, велике важности ради очувања дивље флоре, фауне и фунгије. Подручје Аде Циганлије је вредновано Студијом проглашења заштите као предео изузетних одлика због бројности и значаја биодиверзитета који је тамо присутан. Укупна површина будућег заштићеног подручја износи 451 хектар, што ће значајно повећати површине под заштићеним подручјима на територији нашег града, истакнуто је у саопштењу.