недеља, 23. април 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПГР привредне зоне уз насеље Грмовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седницама одржаним 22.3.2022. год., 05.5.2022. год. и 6.4.2023. год. утврдила Нацрт плана генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, Градска општина Земун са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)
Oглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ НАСЕЉЕ ГРМОВАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће од 24. априла до 26. маја 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 15. јуна 2023. година у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Краљице Марије бр. 1, закључно са 26. мајем 2023. године.
5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.