Привремени орган Града Београда

Привремени орган града Београда образује се за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда.

Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа града утврђене законом и Статутом града, до конституисања скупштине и избора извршних органа града након одржаних избора, у складу са законом.

Привремени орган има председника и четири члана.

Председник организује рад Привременог органа, председава његовим седницама и обавља друге послове које му Привремени орган повери.

Председника и чланове Привременог органа именује Влада посебним решењем.

Привремени орган именује секретара Привременог органа.

Привремени орган одлучује о питањима из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа града већином гласова чланова Привременог органа.

Привремени орган града Београда:

- председник

  • Александар Шапић,

- чланови:

  • Александар Мирковић
  • Никола Никодијевић
  • проф др Владимир Обрадовић
  • Добрица Веселиновић

Секретар Привременог органа:

  • Мирјана Радановић