Секретаријат за саобраћај

Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, централа 3227-241, 3309-000
Инфо служба: 330-9599 (08.30-16.30), факс 2754-636
e-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs
сајт: www.bgsaobracaj.rs

Бојан Бован, в.д. секретара, 2754-458
Ненад Матић, подсекретар,

Секретаријат за саобраћај обавља послове који се односе на: 
- успостављање ефикасног система безбедности саобраћаја кроз повећање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају;
- техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима; 
- утврђивање режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.) 
- услови  привремених заузећа улица (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.); 
- израда програма и имплементације управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом и применом савремених технологија (ИТС) у функцији подизања нивоа безбедности саобраћаја и повећање проточности уличне мреже; 
- успостављање и развој саобраћајно-географско информационог система (ГИС) и његову размену са другим органима и правним лицима; 
- имплементација и развој система урбане мобилности, кампање из области саобраћаја; 
- успостављање и развој ефикасног система градске логистике; 
- обезбеђење услова за обављање комуналне делатности одржавања и коришћења јавних простора за паркирање; 
- саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове; 
- саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената; 
- јавне набавке у области саобраћаја и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

Сектераријат за саобраћај врши надзор над радом јавних предузећа која обављају делатност одржавања општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим аутопута), на територији града и делатност одржавања јавних простора за паркирање, као и над постављањем објеката и средстава за оглашавање и оглашавањем на јавним и другим површинама.

Послови Секретаријата за саобраћај обављају се у оквиру унутрашњих целина, сектора и одељења:

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за нормативне, управно-правне и оптше послове
- израда предлога општих аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и други надлежни органи из делокруга рада Секретаријата;
- праћење израде, давање мишљења, предлога и примедаба на законе, друге прописе и опште акте; 
- израда и допуна нацрта оснивачих аката јавних предузећа и остварује сарадњу са јавним предузећима;
- решавање управно-правних предмета; 
- спровођење поступака конкурса из делокруга рада Секретаријата; 
- израда решења за годишње одморе и плаћена одсуства; израда аката за прековремени рад; и вршење других свакодневних административних послова. 

Одљење за јавне набавке
- припрему плана набавки за које спроводи поступке јавних набавки, истраживање тржишта ради ефикасног планирање набавки; 
- спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом;
- учешће у раду комисија за јавне набавке 
- контрола модела и нацрта уговора, као и коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки и других поступака; 
- прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима и достављање наведених извештаја Управи за јавне набавке;
- спровођење поступака и вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности;  праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама;

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за план и анализу и финансијску оперативу
- припрема и израда финансијског плана (ФП) Секретаријата;
- предлог програма, пројеката и активности за вишегошње финансирање;
- обрада, контрола и комплетирање целокупне документације за израду захтева за плаћање и решења о преносу средстава;
- израда захтева и решења о преносу средстава принудне наплате; 
- измена финансијског плана обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве
- израда месечних, кварталних и годишњих финансијских извештаја; 
- пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); 
- праћење реализације финансијског плана у оквиру извршења буџета и реализације уговора;

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ИНФОРМИСАЊЕ
Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре
- израда програма мера и активности за повећање безбедности саобраћаја и планова за њихову имплементацију;
- израде студија из области безбедности, унапређења стања саобраћајне сигнализације, ограничавање брзине у зависности од услова и експлоатационих карактеристика, адаптација раскрсница, разделних и дирекциоих острва;
- израда кампања за унапређење безбедности,  реализација конкретних мера за повећање безбедности саобраћаја и координација активности свих субјеката у пословима безбедности саобраћаја (Секретаријат, саобраћајна полиција, инспекцијске службе, Беоком, медији, невладине организације, грађани и др.);
- доношење решења и сагласности по захтевима правних лица и грађана;
- израда, анализа, ажурирање и унапређење база података о саобраћајним незгодама;

Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају
- унапређења безбедности деце у зонама школа, вртића, игралишта, паркова  у стамбеним зонама, безбедност старих лица, особа са хендикепом, бициклиста и пешака; 
обезбеђења односно заштите од заузећа површина намењених за кретање пешака, обележавање и заштита прегледности пешачких прелаза;  
уградње опреме за успоравање саобраћаја, појачано осветљење, безбедности саобраћаја на семафоризованим раскрсницама и изградња пешачких острва.
Одељење за информисање
• размена информација и података, обрада, чување и обезбеђење доступности података;
• комуникација са грађанима и средствима информисања, припремање одговора на конкретна питања;
• организација јавног увида, јавне презентације и јавне расправе о студијама о процени утицаја пројеката.

СЕКТОР ЗА ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Одељење за планску документацију
- преглед и анализа предлога просторних и урбанистичких планова и пратеће документације у поступку издавања саобраћајних услова;
- припрема мишљења на планове техничког регулисања саобраћаја;
- дефинисање саобраћајно-техничких услова за планска документа 
- учествовање у припремању програма израде урбанистичких планова и програма уређивања земљишта који се односе на планирање саобраћајне инфраструктуре;
- израда средњорочног и годишњих програма рада Секретаријата на основу анализе и динамике реализације Генералног плана Града, Програма ЈП за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП ''Путеви Србије'', програма и планова других организационих јединица, као и јавних комуналних предузећа;

Одељење за унапређење урбане мобилности
- израдa акционих планова, смерница и стратегије развоја урбане мобилности као део целокупне стратегије развоја града;
- утврђују ефекти урбане мобилности на остале видове саобраћаја и животну средину; 
-израда дугорочних, средњорочних и годишњих програма из области урбане мобилности, а на основу динамике реализације Стратегије развоја града, планских докумената и анализе параметара саобраћаја; организације и управљања урбаном мобилношћу;
- израда извештаја, информација, елабората из области урбане мобилности;
- израда идејних пројеката за бициклиситчку и пешачку инфраструктуру; 
- израда кампања за промовисање пешачења и бициклистичког саобраћаја, за унапређење безбедности бициклиста; 
- послове организације, координације и консултације из домена урбане мобилности са стручним републичким и градским институцијама експертима из области саобраћајница, саобраћајне инфраструктуре и саобраћајних објеката као и  размена информација са другим органима и правним лицима; израде и ажурирање база података из домена урбане мобилности; вођење евиденције о актима које издаје.   

СЕКТОР ЗА ГРАДСКУ ЛОГИСТИКУ
Одељења за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
- израда програма режимa кретања теретних моторних возила кроз град;
- израда решења о кретању теретних моторних возила кроз град и решења о режиму саобраћаја возила која обављају снабдевање и вођење евиденције;
- израда, анализа, ажурирање и унапређење база података о издатим решењима; 
 
Одељења за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа
- реализација конкретних мера за увођење зона са контролом приступа, учествује у припреми проширења пешачких зона и улица успореног саобраћаја у погледу приступа возила за снабдевање; 
- планирање и управљање посебно обележеним местима за доставу;
- прати промене захтева интересних група и робно-транспортне  токове централне градске зоне;
- иницирање унапређења и решавањаљ проблема градске логистике и учествовање у процесу доношења одлука оптимизације транспортних токова;
- координација активности свих субјеката у пословима  везаним за снабдевање и друге комуналне активности (Секретаријати, саобраћајна полиција, инспекцијске службе, грађани и др.);

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Одељење за динамички режим саобраћаја
- послови које се односе на организацију, техничко регулисање саобраћаја и унапређење режима одвијања саобраћаја;
- израда програма режимa саобраћаја, техничког регулисања саобраћаја хоризонталном и вертикалном сигнализацијом
- доношење решења и сагласности по захтевима правних лица и грађана; 
- послови организације, координације и консултације са стручним републичким и градским институцијама, експертима из области саобраћајница, саобраћајне инфраструктуре и саобраћајних објеката; 
- остваривање сарадња са надлежним органима и предузећима на изналажењу саобраћајно-техничких и других решења за несметано одвијање саобраћаја.

СЕКТОР ЗА СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ
Одељење за стационарни саобраћај 
- послови које се односе на организацију, техничко регулисање паркирања и унапређење управљања паркирањем;
- израду програма управљања стационарним саобраћајем, техничког регулисања паркирања хоризонталном и вертикалном сигнализацијом;
- развоја управљања паркирањем и одрживом урбаном мобилношћу и анализа утицаја паркирања на животну средину;
- утврђивање испуњености саобраћајно-техничких услова и обрада захтева у циљу издавања сагласности за постављање башти угоститељских објеката на паркинг местима и другим јавним саобраћајним површинама, као и за постављање привремених и привремених покретних објеката; 
- послови организације, координације и консултације са стручним републичким и градским институцијама, експертима из области паркирања и саобраћаја и остваривање сарадње са надлежним органима и предузећима на изналажењу саобраћајно-техничких и других решења за унапређење управљања паркирањем

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 
Одељење за географско-информационе системе 
- имплементација географско информационог система (ГИС) и геодетско катастарског информационог система за потребе Секретаријата за саобраћај;
- прављење и ажурирање база података из домена рада Секретаријата за саобраћај;
- анализа саобраћајних решења на оперативном нивоу пре доношења одлука о успостављању привремених и трајних режима саобраћаја; 

Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање 
- послови из области регулисања, организације и управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом; 
- имплементација система управљања саобраћајем светлосном сигнализацијом и интелигентних транспортних система (ИТС); 
- прикупљање, обраде и анализе параметара саобраћајног тока; 
- моделовање  и ажурирање Транспортног модела Београда на оперативном нивоу; моделовање саобраћајних процеса на микро, мезо и макро нивоу;
- израда дугорочних, средњорочних и годишњих програма рада Секретаријата на основу анализе параметара саобраћаја и података добијених саобраћајним моделовањем;

СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ
Одељење за екслоатацију улица и општинских путева 
- обављање свих послова везаних за експлоатацију улица и општинских путева, а нарочито послове везане за заузеће и раскопавање јавних саобраћајних површина, као и послове везане за постављање објеката и средстава за оглашавање и оглашавање на јавним и другим површинама;

Одељење за привремени режим саобраћаја
- привремена регулација саобраћаја која се односи на измену режима саобраћаја, а која је последица извођења радова на путу, заузећа јавних саобраћајних површина приликом радова који утичу на режим саобраћаја или јавних манифестација, због кретања возила за потребе снимања филмова и спотова; 
- издавање сагласности за практичну обуку кандидата и извођење практичког испита за возаче на путу, као и израда и анализа извештаја о издатим сагласностима;
- предлагањe измена у привременом регулисању саобраћаја, учествoвање у изради нацрта аката у области привремене регулације саобраћаја и припрема стручно-аналитичких материјала за Скупштину града Београда, Градско веће и њихова тела.

Секретаријат за саобраћај је ресорно надлежан за јавна предузећа/јавна комунална предузећа основна од Скупштина града Београда, и то:
- ЈП „Путеви Београда“ -за обављање делатности управљања јавним путевима града Београда; 
- ЈКП „Београд пут” -  за обављање комуналне делатности одржавања улица и путева на територији града Београда;
- ЈКП „Паркинг сервис” -  за обављање комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима;

  
  Корисни линкови