Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију

Тиршова бр. 1, Београд

Дарко Главаш, секретар, тел. 011/3605-609
Маријана Ђурић, в.д. подсекретара, тел. 011/3605-609
Факс: 011/3605-941
e-mail: bks@beograd.gov.rs

Пријем странака у секретаријату је радним данима од 10 до 14 часова.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију обавља студијско-аналитичке, стручно-оперативне, организационе и административно - техничке послове који се односе на:
- послове планирања припреме за одбрану и ванредне ситуације и заштиту тајности података; израду, руковање и чување Плана одбране Града Београда који је саставни део Плана одбране Републике Србије; израду и спровођење Плана и програма развоја система заштите и спасавања за територију града; спровођењење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Београда; обављање послова које се односе на успостављање система раног упозорења на катастрофе у складу са законом; планирање, организовање и усклађивање општих и посебних мера заштите тајности података; координирање рада са градским општинама и правним субјектима из делокруга послова планирања припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности података и ванредних ситуација у складу са законом; анализирање, оперативни рад и управљање, као и планирање, организацију, израду и ажурирање акустичке студије, процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и доградње система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва у оквиру Ситуационог центра; aжурирање и унос података у Систем за инегрисано управљање ванредним ситуацијама, који се односе на процену ризика од катастрофа, Планове заштите и спасавања, Планове смањења ризика и Оперативне планове одбране од поплава.
- координацију активности Градске управе, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд, а које се односе на инфраструктурне радове од значаја за град Београд;
- координацију активности јавних комуналних предузећа, јавних предузећа и Градске управе са привредним субјектима и организацијама који организују манифестације и догађаје на јавним површинама, који су од значаја за град Београд;
- припрема нацрт одлуке којом се утврђују манифестације од значаја за град, које нису у делокругу других организационих јединица Градске управе града Београда;
- учествује у реализацији и стварању услова за реализацију манифестација, догађаја и промотивних садржаја (на пример: филмскa, ТВ и рекламнa продукцијa и др.) на јавним површинама, који су од значаја за град, у складу са посебном одлуком града.

  
  Корисни линкови