Градска власт

Град Београд је посебна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу. Град Београд обавља послове општине утврђене Уставом, послове које му Република законом повери из оквира својих права и дужности, као и друге послове утврђене законом и Статутом града.

Органи Града Београда су:
- Скупштина града
- Градоначелник
- Градско веће
- Градска управа

Територија Града Београда утврђује се законом. Границе између градских општина утврђују се одлуком Скупштине града, по претходно прибављеном мишљењу скупштина градских општина.

Град Београд има 17 градских општина:
1. Барајево
2. Вождовац
3. Врачар
4. Гроцка
5. Звездара
6. Земун
7. Лазаревац
8. Младеновац
9. Нови Београд
10. Обреновац
11. Палилула
12. Раковица
13. Савски венац
14. Сопот
15. Стари град
16. Сурчин
17. Чукарица

Надлежности Града Београда:
- доноси, у оквиру своје надлежности, програме развоја и акте за њихово остваривање;
- доноси буџет и завршни рачун;
- доноси регионални просторни план и урбанистичке планове, уз претходно прибављено мишљење градске општине када се план доноси за подручје градске општине;
- уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
- стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
- води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда;
- доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
- даје у закуп грађевинско земљиште у складу са законом, осим оног које у складу са овим статутом даје градска општина;
- издаје одобрење за изградњу објеката преко 800 м2 бруто површине и објеката инфраструктуре;
- оснива јавно предузеће ради обезбеђења услова за уређивање, коришћење и унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;
- уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
- стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
- уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
- уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
- уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији града, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
- оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
- оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
- организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, подстиче развој културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
- организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
- доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, подстиче и помаже развој задругарства;
- уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
- подстиче и стара се о развоју туризма на територији града и утврђује висину боравишне таксе;
- стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
- уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
- организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
- образује органе, организације и службе за потребе града и уређује њихову организацију и рад;
- организује, по потреби, службу правне помоћи грађанима;
- обезбеђује јавно информисање од значаја за град;
- уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја града;
- обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом града.

Послови Града Београда финансирају се из пореза, такса, накнада и осталих јавних прихода у складу са законом. Граду припадају средства која му република обезбеђује законом за вршење послова из оквира права и дужности републике. За задовољавање потреба грађана у граду или његовом делу, средства се могу прикупљати и самодоприносом, у складу са законом. Град самостално располаже приходима и примањима која му припадају. О употреби буџетских средстава града одлучује Скупштина града и градоначелник.

  
  Корисни линкови