Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица - привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Београда.

Захтев се подноси Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, а преко Централног информационог система – портала Е-ТУРИСТА www.eturista.gov.rs

За приступ Централном информационом систему, односно добијање корисничког налога за портал Е-туриста потребно је доставити на e-mail privreda.turizam@beograd.gov.rs следеће податке:

- ФИЗИЧКА ЛИЦА – очитана лична карта (или фотокопирана), e-mail адреса и контакт телефон
- ПРАВНА ЛИЦА – Извод из АПР-а, e-mail адреса и контакт телефон.
Корисничко упутство – Е-туриста, Упутство за категоризацију, образац изјаве и прописе од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

E - ТУРИСТА - корисничко упутство -угоститељ

УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Образац - изјава 1 за ФИЗИЧКА ЛИЦА

ПРАВНИ ОСНОВ:

• Закон о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19);
• Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016);
• Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства („Службени гласник РС”, бр. 13/2020);
• Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016 и 30/2017);
• Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник);
• Одлука о боравишној такси („Службени лист града Београда”, бр. 52/2019, 74/2019, 114/2019);
• Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених jавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 28/2020);
• Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени гласник РС”, бр. 47/2019, 51/2019).

  
  Корисни линкови