Помоћници градоначелника

Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Града у областима за које су постављени.

У обављању послова, помоћници градоначелника користе податке којима располажу организационе јединице Градске управе надлежне за одговарајућу област и јавне службе чији је оснивач Град.

За обављање послова помоћника градоначелника у области екеномског развоја у Градској управи се поставља градски менаџер.

За обављање послова помоћника градоначелника у области урбанизма у Градској управи поставља се градски архитекта.

У Градској управи постављају се помоћници градоначелника и за друге области, утврђене актом о постављењу. Може бити постављено највише пет помоћника градоначелника, укључујући градског менаџера и градског архитекту.

Помоћници градоначелника: