Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1/VII

Александар Бекчић, директор, 7157-122, факс 3376-182

Пријем странака према динамици коју прописује Закон о јавним набавкама.

Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки („Службени лист града Београда”, број 75/14), основана је Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки као посебна Служба која је независна и самостална у раду и за свој рад одговара градоначелнику.

У Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки образовано је 5 (пет) основних унутрашњих целина – одељења и то:
а) Одељење за финансије и контролу планирања набавки,
б) Одељење за спровођење централизованих јавних набавки,
в) Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки,
г) Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци,
д) Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума.  

а) Одељење за финансије и контролу планирања набавки 
У Одељењу за финансије и контролу планирања набавки обављају се послови: припреме и израде финансијског плана Службе, у складу са одлуком о буџету града; израде плана набавки Службе и плана централизованих јавних набавки; праћење извршења финансијског плана Службе; израде кварталних, полугодишњих и годишњих извештаја о извршењу финансијског плана Службе; прегледа и контроле финансијских докумената у вези са реализацијом закључених уговора Службе; вођења евиденције и израде захтева за плаћање; праћења утрошака средстава опредељених на разделу Службе и сачињавање извештаја о утрошеним средствима; прикупљања и контроле предлога потреба организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и посебних служби образованих у граду Београду; прикупљања и редовне контроле годишњих планова набавки организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и посебних служби образованих у граду Београду; ванредна контрола планова набавки организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и посебних служби образованих у граду Београду, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, као и општина, а по налогу Градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе града Београда и директора Службе; сачињавања предлога годишњег плана контроле у делу поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке и контроле начина испитивања тржишта, према годишњем плану контроле; сачињавања извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења.

б) Одељење за спровођење централизованих јавних набавки
У Одељењу за спровођење централизованих јавних набавки обављају се следећи послови: спровођење поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирних споразума или додељивања уговора за потребе организационих јединица Градске управе града Београда, посебних служби образованих у граду Београду, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, за набавне категорије које су актом који доноси градоначелник утврђене за централизовано спровођење; помоћни послови јавних набавки у складу са законом; спровођење поступака јавних набавки и набавки за које су средства опредељена на разделу Службе, ради закључивања оквирних споразума односно уговора или издавања наруџбеница; прибављање потребних овлашћења, сагласности и захтева за покретање и спровођење поступака централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; прикупљање података из Апликације Службе за електронско исказивање потреба; сачињавање и достављање одлука о спровођењу поступака јавних набавки и постављање донетих одлука на Порталу јавних набавки; сачињавање, достављање и објављивање документације о набавци у складу са прописима; сачињавање, достављање и објављивање огласа о јавним набавкама; сачињавање, достављање и објављивање одлука о закључењу оквирног споразума односно одлука о додели уговора; сачињавање, достављање и објављивање одлука о обустави поступка јавне набавке; сачињавање извештаја о спроведеним поступцима централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; сачињавање студијско-аналитичких извештаја из делокруга рада Одељења; статистичко-евиденциони послови који се односе на прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања, а који су неопходни за спровођење поступака централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; праћење, анализирање и проучавање аката и прописа из области јавних набавки; успостављање информационог система и примене система динамичне набавке и електронске лицитације, када је то могуће; сарадња са институцијама и органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења.

в) Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки
У Одељењу за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки обављају се послови који се односе на: припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; сачињавање аката у вези са остваривањем права из радног односа; вршење едукације из области јавних набавки; контролу спровођења поступка јавне набавке давањем мишљења организационим јединицама Градске управе када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на: елементе одлуке о спровођењу поступка јавне набавке, елементе конкурсне документације, осим у техничком делу, извештај о поступку јавне набавке; анализу и евиденцију захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки; сачињавање предлога годишњег плана контроле у делу спровођења поступака јавних набавки и сачињавање годишњег плана контроле Службе, на основу предлога годишњег плана контроле из надлежности осталих Одељења; редовна контрола спровођења поступака јавних набавки према годишњем плану контроле у организационим јединицама Градске управе, Градском правобранилаштву града Београда, Омбудсману за град Београд, Канцеларији за младе и посебним службама образованим у граду Београду; ванредна контрола спровођења поступака и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе, посебних служби образованих у граду Београду, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења.

г) Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци
У Одељењу за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци обављају се послови који се односе на: контролу критеријума за сачињавање техничких спецификација и оправданости критеријума за доделу уговора, контролу начина испоруке добара, пружања услуга, односно извођења радова и контролу начина и рокова плаћања и оправданости  аванса и гаранција за дате авансе, давањем мишљења организационим јединицама Градске управе, Градском правобранилаштву града Београда, Oмбудсману за град Београд, Канцеларији за младе и посебним службама образованим у граду Београду када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на елементе конкурсне документације и то на технички део, осим пројеката; сачињавање предлога годишњег плана контроле у делу контроле техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци; редовна и ванредна контрола извршења уговора закључених на основу поступака јавних набавки спроведених у организационим јединицама Градске управе Градском правобранилаштву града Београда, Oмбудсману за град Београд, Канцеларији за младе и посебним службама образованим у граду Београду; ванредна контрола спровођења поступака и извршења уговора закључених на основу поступака јавних набавки спроведених у установама, јавним комуналним предузећима, осталим предузећима и организацијама чији је оснивач град Београд, као и градских општина, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења.

д) Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума
У Одељењу за анализу и контролу извршења оквирних споразума обављају се послови који се односе на: унапређење техничких спецификација предмета централизованих јавних набавки у складу са понудом на тржишту; прикупљање података о потребама од организационих јединица Градске управе, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, а у вези са поступцима јавних набавки које се централизовано спроводе и управљање софтвером за централизоване јавне набавке; анализу тржишта и уговорених цена на основу спроведених централизованих јавних набавки у циљу формирања препоручених цена; анализу ефеката централизованих јавних набавки са аспекта уговорених цена; праћење извршења оквирних споразума и праћење извршења уговора који се реализују из средстава са раздела Службе; сачињавање извештаја о ефектима централизованих јавних набавки; праћење реализације појединачних уговора које организационе јединице Градске управе града Београда, Градског правобранилаштва града Београда, Oмбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и посебних служби образованих у граду Београду, закључују на основу оквирних споразума; ванредну контролу реализације појединачних уговора, закључених на основу оквирних споразума, а посебно квалитета испоручених добара и пружених услуга, према уговореним техничким карактеристикама, достављеним узорцима, као и извештајима акредитованих лабораторија; предлагање мера и контролу спровођења истих у циљу повећања ефикасности трошења буџетских средстава; вођење јединствене електронске евиденције добављача и сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Одељења.

  
  Корисни линкови