Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1/VII

Оливера Вишњић, директор, 7157-122, факс 3376-182

Пријем странака према динамици коју прописује Закон о јавним набавкама.

Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки („Службени лист града Београда”, број 75/14), основана је Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки као посебна Служба која је независна и самостална у раду и за свој рад одговара градоначелнику.

У Служби је образовано пет унутрашњих целина - сектора и то:
а) Сектор за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта,
б) Сектор за спровођење централизованих јавних набавки,
в) Сектор за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки,
г) Сектор за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци,
д) Сектор за анализу и контролу извршења оквирних споразума.

Сектор за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта обавља следеће послове:
У Сектору за финансије, контролу планирања набавки и испитивања тржишта обављају се послови: припреме и израде финансијског плана Службе, у складу са одлуком о буџету града; израде плана набавки Службе и плана централизованих јавних набавки; праћење извршења финансијског плана Службе; прегледа и контроле финансијских докумената у вези са реализацијом закључених уговора Службе; вођења евиденције плаћања; праћења утрошака средстава опредељених на разделу Службе и сачињавање извештаја о утрошеним средствима; прикупљања и контроле предлога потреба организационих јединица Градске управе; прикупљања и редовне контроле годишњих планова набавки организационих јединица Градске управе; израда плана централизованих јавних набавки; ванредна контрола планова набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд; сачињавања тромесечних извештаја за централизоване јавне набавке и набавке за које су средства опредељена на разделу Службе; сачињавања предлога годишњег плана контроле у делу поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке и контроле начина испитивања тржишта, према годишњем плану контроле; сачињавања извештаја о спроведеној редовној и ванредној  контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Сектора.

Сектор за спровођење централизованих јавних набавки обавља следеће послове:
У Сектору за спровођење централизованих јавних набавки обављају се послови: спровођења поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирног споразума или додељивања уговора за потребе организационих јединица Градске управе града Београда, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, за набавне категорије које су актом који доноси градоначелник утврђене за централизовано спровођење; спровођење јавних набавки за које су средства опредељена на разделу Службе, ради закључивања уговора; прибављање потребних овлашћења и сагласности за покретање поступака јавних набавки, доношење одлука о покретању поступака јавних набавки, израда конкурсних документација, израда и достављање огласа, ради оглашавања јавних набавки, спровођење поступака, предлагање, односно доношење одлуке о закључењу оквирног споразума/додели уговора, предлагање, односно доношење одлуке о обустави поступака јавних набавки, израду извештаја о спроведеним поступцима централизованих јавних набавки и јавних набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; успостављања информационог система и примене система динамичне набавке и електронске лицитације, када је то могуће; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Сектора.

Сектор за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки обавља следеће послове:
У Сектору за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки обављају се послови који се односе на: припремање нацрта интерних аката из области јавних набавки; сачињавање аката у вези са остваривањем права из радног односа; поступање по захтевима организационих јединица Градске управе у вези са спровођењем преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; вршење едукације из области јавних набавки; контролу спровођења поступка јавне набавке давањем мишљења организационим јединицама Градске управе када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на: елементе одлуке о покретању поступка и решења о формирању комисије за јавну набавку, елементе конкурсне документације, осим у техничком делу, извештај комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда, односно пријава; анализу и евиденцију захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки; сачињавање предлога годишњег плана контроле у делу спровођења поступака јавних набавки и сачињавање годишњег плана контроле Службе, на основу предлога годишњег плана контроле из надлежности осталих Сектора; редовна и ванредна контрола спровођења поступка јавних набавки према годишњем плану контроле у организационим јединицама Градске управе; ванредна контрола спровођења поступака јавних набавки установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Сектора.

Сектор за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци обавља следеће послове:
У Сектору за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци обављају се послови који се односе на: контролу критеријума за сачињавање техничких спецификација и оправданости критеријума за доделу уговора, контролу начина испоруке добара, пружања услуга, односно извођења радова и контролу начина и рокова плаћања и оправданости  аванса и гаранција за дате авансе, давањем мишљења организационим јединицама Градске управе када спроводе поступaк јавнe набавкe из своје надлежности на елементе конкурсне документације и то на технички део, осим пројеката; сачињавање предлога годишњег плана контроле у делу контроле техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци; редовна и ванредна контрола извршења уговора закључених на основу поступака јавних набавки спроведених у организационим јединицама Градске управе; ванредна контрола извршења уговора закључених на основу поступака јавних набавки спроведених у установама, јавним комуналним предузећима, осталим предузећима и организацијама чији је оснивач град Београд, по налогу; сачињавање извештаја о спроведеној редовној и ванредној контроли; сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Сектора.

Сектор за анализу и контролу извршења оквирних споразума обавља следеће послове:
У Сектору за анализу и контролу извршења оквирних споразума обављају се послови који се односе на: унапређење техничких спецификација предмета централизованих јавних набавки у складу са понудом на тржишту; прикупљање података о потребама од организационих јединица Градске управе, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, а у вези са поступцима јавних набавки које се централизовано спроводе и управљање софтвером за централизоване јавне набавке; анализу тржишта и уговорених цена на основу спроведених централизованих јавних набавки у циљу формирања препоручених цена; анализу ефеката централизованих јавних набавки са аспекта уговорених цена; спровођење интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама које спроводи Служба; праћење извршења оквирних споразума и праћење извршења уговора који се реализују из средстава са раздела Службе; сачињавање извештаја о ефектима централизованих јавних набавки; праћење реализације појединачних уговора које организационе јединице Градске управе, установе, јавна комунална предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач град Београд, закључују на основу оквирних споразума; ванредну контролу реализације појединачних уговора, закључених на основу оквирних споразума, а посебно квалитета испоручених добара и пружених услуга, према уговореним техничким карактеристикама, достављеним узорцима, као и извештајима акредитованих лабораторија; предлагање мера и контролу спровођења истих у циљу повећања ефикасности трошења буџетских средстава; вођење јединствене електронске евиденције добављача и сарадња са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада Сектора.

  
  Корисни линкови