Разлика у овлашћењима између комуналног полицајца и комуналног инспектора

Поступање комуналних инспектора, врши се на основу овлашћења и Закона о комуналним делатностима и Одлуке о комуналној инспекцији, док комунални полицајци поступају на основу овлашћења датих Законом о комуналној полицији и Одлуком о комуналној полицији.

Комунални полицајци поступају по истим одлукама као и комунални инспектори, у складу са датим овлашћењима на основу прописа, у законом и прописима заокруженој области.

Комунални полицајац је овлашћен да када на лицу места затекне повреду прописа, може легитимисати прекршиоца и изрећи меру према учиниоцу који је затечен на лицу места. За повреду прописа за које је потребно водити поступак и утврђивати накнадно извршиоца или донети неопходну меру или решење за уклањање или исправљање утврђене неправилности, предмет прослеђује на даље поступање стварно и месно надлежној комуналној инспекцији града или општине или другом овлашћеном инспетору (за заштиту животне средине, грађевинском инспектору, туристичком инспектору, инспектору за надзор над трговином итд...), како би у управном поступку овлашћени инспектори утврдили и решењем наложили исправљање утврђене повреде прописа и по потреби спровели извршење административним путем или преко трећег лица.

Сврха поступања и сталног присуства комуналних полицајаца на улицама града није само репресивно, већ и превентивно деловање тј., да комунални полицајац у одређеним случајевима може и изрећи меру упозорења лицу, указати на пропуст и превентивно упознати и упозорити на поштовање прописаног комуналног реда.

Kомунални полицајац је овлашћен да легитимише лице које је затечено у чињењу прекршаја, да исто ако нема или одбије да пружи личну карту на увид претресе, по потреби употреби и друга средства принуде и лице доведе у најближу полицијску станицу ради утврђивања идентитета и предузимање даљих мера тј., за утврђени прекршај изда прекршајни налог, сачини записник ради подношења захтева надлежном суду или прослеђења списа на даље поступање надлежном органу.

Комунални полицајци поступају и по пренешеним надлежностима и у складу са другим законима, нарочито када је у питању поступање у складу са Законом о заштити становништва од дуванског дима, Закона о прекршајима, који су имплементирани у прописе и над којима врше контролу и надзор.

Када у току вршења комунално-полицијских послова комунални полицајац утврди надлежност другог органа, о утврђеном стању сачињава записник или службену белешку и списе прослеђује на даље поступање стварно и месно надлежном органу или одмах на други начин обавештава надлежни орган.

Сарадња са свим инспекцијским службама, као и другим органима, организацијама и јавним коминалним предузећима, обавља се међусобним обавештавањем, разменом информација, пружањем непосредне помоћи и асистенције приликом извршења њихових послова и предузимањем заједничких мера и активности.