Обавештење за упис у први разред основне школе за школску 2017/2018. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Законом о основама система образовања и васпитања чланом 98. (Сл. гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) дефинисан је упис ученика у основну школу. Такође Статутом града Београда чланом 77. тачка 13. (Сл. лист града Београда број 39/2008) утврђено је да је један од послова градске општине праћење уписа у први разред основне школе.

У први разред основне школе у школској 2017/2018. години уписују се деца која су рођена 2010. године и она деца која су рођена до 1. марта 2011. године, односно деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Упис у основну школу почиње 1. априла, а завршава се 31. августа. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета применом стандардних поступака и инструмената.

Уписивање детета у школу за ученике са сметњама у развоју врши се на основу: препоруке изабраног лекара надлежног дома здравља, процене интерресорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику и уз сагласност родитеља. Упис деце са сметњама у развоју у основну школу дефинисан је Правилником о пружању додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику.

Дете се може уписати у школу и са шест до шест и по година, али након провере спремности за полазак у школу које врши психолог школе применом стандардних поступака.

У поступку провере спремности, на основу мишљења психолога, школа може да препоручи упис у први разред и одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма. 

Тренутни број предшколске деце у Београду је 15.420, те очекујемо да исти број деце крене у први разред основне школе у школској 2017/2018. години.

Према члану 163. Закона о основама система образовање и васпитања (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно старатељ ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у основна школу или ако дете без оправданих разлога не похађа наставу у основној школи.