ЈП „Путеви Београда”

Адреса предузећа: 27. марта 43-45
Адреса за пријем поште: Масарикова 5
Телефон: 3061-686
e-mail: info@putevibeograda.rs

Директор: Славиша Живковић

Организациони делови предузећа:

1. Сектор за безбедност саобраћаја, ГИС и саобраћајно техничке податке;  

2. Сектор за планове, техничку и пројектну документацију; 

3. Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме; 

4. Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката; 

5. Сектор за правне, кадровске и опште послове; 

6. Сектор за економско-финансијске послове.

Делатност предузећа:

-  Организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
-  Коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу јавног пута, обављање јавних овлашћења и сл.);
-  Заштита јавног пута;
-  Обављање инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
-  Уступање радова на одржавању јавног пута;
- Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- Планирање изградње, реконструкције, организације и заштите јавног пута;
- Означавање јавног пута;
- Вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.