Измене и допуне Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

Министар финанасија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији а у вези са Законом о порезима на имовину, донео ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИKА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), који је ступио на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године. 
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦА ППИ-1 за 2019. и ППИ-2 за 2019. годину.
У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге. 
Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику. 
Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације-ЈИС ЛПА на адреси https://lpa.gov.rs .