Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2020. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину. 
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2020. годину  једнак је износу пореза за последњи квартал за  2019. годину. 
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 
За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до14 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 8 до 18.30 часова.