понедељак, 4. јануар 2021.

Секретаријат за спорт и омладину

Позив за достављање предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у Београду који ће се суфинансирати и реализовати у 2021. години

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

Београд, Краљице Марије бр. 1

упућује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2021. ГОДИНИ

Предмет годишњег конкурса Секретаријата за спорт и омладину града Београдa у 2021. години су пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су: 
Организован рад са талентованим младима, заинтересованим младима и младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица - путем мултидисциплинарних садржаја који се реализују кроз различите облике рада из области науке, уметности и културе.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су: 
- Пројекти који се односе на рад са талентованим младима.
- Пројекти из активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења слободног времена.
- Пројекти из области неформалног образовања, безбедоносне едукације и борбе против вршњачког насиља и насиља у породици.
- Пројекти који се односе на рад са младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица.
- Пројекти из области науке.
- Пројекти из области уметности.
- Пројекти обуке традиционалним вештинама старих заната.
Обавезни услови:
 - да сви кандидовани пројекти буду бесплатни за кориснике;
 - да се пројекат реализује (директан рад са корисницима) током сваког календарског месеца у периоду од 15. марта 2021. године до 31. децембра 2021. године и то у трајању од најмање 8 сати сваког месеца;
- да носилац пројекта има седиште на територији града Београда;
-поседовање референц листе за предлагаче пројеката који први пут достављају пројекте (искуство у реализацији пројеката, препоруке експерата); 
 -да је обезбеђено најмање 10% укупних трошкова пројекта из сопствених средстава или неког другог извора;

Предност имају они пројекти предвиђени за рад са младима узраста од 15 до 19 година.
Позив се упућује предлагачима који имају регистровано седиште на територији града Београда и то :
- Удружења младих, удружења за младе и њихови савези, установе, научноистраживачки институти и друга правна лица

Потребна документација (Упутство које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање пројекта и Образац, који су саставни део конкурсне документације) може се преузети на дну ове странице.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 715-7430 или у Секретаријату за спорт и омладину, Краљице Марије 1/ХX (канцеларија на 20-том спрату ) сваког радног дана од 8 до14 часова.

Рок за подношење предлога је 18. јануар 2021. године.