Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2024. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2024. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.
За обавезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за први квартал 2024. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2023. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.
За добијање потребних информацијa обвезници се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских Одељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда или се обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев среде, када је радно време са странкама од 8 до 18.30 часова.