Градско веће

Градско веће је орган Града Београда који усклађује остваривање функција градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе.

Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и чланови које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.

Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина града истовремено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.

Чланови Градског већа:

 • Зоран Адамовић
 • Мирослав Гајић
 • Миљан Дамјановић
 • Никола Драгићевић
 • Мира Јовановић
 • Милош Д. Јовановић
 • Лазар Марић
 • Стево Марушић
 • др Миливоје Пајовић
 • Владимир Трајковић
 • Ђорђе Тришић
 • Виолета Филип
 • Слободан Шолевић

Градоначелник је председник Градског већа.

Заменик градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Скупштина града, на предлог градоначелника, бира 13 чланова Градског већа.

Чланови Градског већа које бира Скупштина града не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности града.

Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат.

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у граду.

Надлежности Градског већа:
1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града,
2. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године,
3. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом или другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града,
4. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности града Београда,
5. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности републике,
6. поставља и разрешава начелника Градске управе односно начелнике градских управа за поједине области.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

  
  Корисни линкови