Секретаријат за скупштинске послове и прописе

Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

Наташа Ђукић, секретар, 3241-909
Младен Младеновић, подсекретар, 3216-121

Секретаријат за скупштинске послове и прописе обавља послове који се односе на:
- стручне и организационе послове за Скупштину града и Градско веће везано за припрему седница и обраду аката усвојених на седницама тих органа, чување изворних докумената о раду тих органа и вођење евиденције о њиховим одржаним седницама;
- избор, именовања и постављења из надлежности органа Града;
- стручне и организационе послове за начелника Градске управе;
- пружање стручне помоћи Градској управи у припреми нацрта аката и њихово усклађивање са правним системом;
- давање правних мишљења Скупштини града, Градоначелнику и Градском већу о законитости аката Града;
- припрему прописа и материјала везано за положај Града и градских општина и друга питања из области локалне самоуправе, организацију и рад Скупштине града и Градског већа, као и других прописа који не спадају у делокруг других организационих јединица;
- припрему одговора Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа Града;
- припрему пречишћених текстова прописа Града;
- уређивање ''Службеног листа града Београда'', стручне и организационе послове за потребе појединих радних тела органа Града, као и друге послове у складу са прописима Града.