ЈКП "Зеленило Београд"

Улица Рајкова број 15, 11070 Нови Београд
тел: 6676-776, 6676-183
www.zelenilo.rs

в.д. директора: Душан Тојагић

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ:
Сектор за одржавање јавних зелених површина
Сектор изградње
Сектор за биљну производњу
Сектор за комерцијалне послове
Сектор за правне и опште послове и заштићена природна добра
Сектор за транспорт и механизацију
Служба за атестирање и контролу
Служба за екологију заштиту (фитопатолошка и ентомолошка заштита јавних површина)

Служба жардињера

Делатност ЈКП "Зеленило Београд" је:
- Пројектовање јавних зелених површина
- Уређивање и одржавање јавних зелених површина, обала и приобаља
- Одржавање јавних санитарних објеката
- Производња и поправка парковских, спортских и других реквизита
- Производња цвећа и украсног биља и попуњавања садница у парк-шумама

Поред наведене комуналне делатности на територији 10 градских општина, предузеће обавља и делатности као што су уређење нових паркова, зелених и рекреационих површина, у мањем обиму трговину цвећем, садним материјалом, средствима за заштиту биља и израду инвестиционе и техничке документације за уређење и реконструкцију постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и пратећих објеката и опреме.

Одржавање јавних зелених површина подразумева негу и обнову биљног материјала, одржавање стаза и објеката, одржавање и замену инсталација и инвентара који припадају зеленој површини, одржавање чистоће и предузимање мера за заштиту од пожара и других елементарних непогода, инсеката и биљних болести.

Обим и квалитет одржавања јавних зелених површина одређује се према категорији у коју је та површина сврстана. Паркови, скверови, улични травњаци, саобраћајнице и стамбена насеља, узимајући у обзир друштвени и историјски значај, локацију, намену, опремељеност објеката, број корисника и економичност одржавања, сврстани су у пет категорија које карактерише одређени број понављања основних операција одржавања зеленила, а према табели усвојених норматива одржавања.

УПУТСТВО ЗА СЕЧУ СТАБЛА И ГРАНА

Сеча и уклањање сувог или оболелог стабла обавља се само уз одобрење и по следећој процедури: Писани захтев за сечу са образложењем због чега стабло треба да буде уклоњено предаје се Одељењу за комунално-стамбене послове општине на којој се дрво налази. Затим стручна градска комисија излази на терен и доноси решење о сечењу стабла – ако за то постоји оправдани разлог. Уколико стабло није у редовном програму санитарне сече ЈКП "Зеленило Београд", трошкове сече стабла сноси подносилац захтева. Стабло се може исећи само у случају позитивног решења Комисије! У противном, онај ко исече дрво подлеже кривичној одговорности! За ове послове ЈКП "Зеленило Београд" стручно је и технички опремљено и поседује хидрауличну платформу за стабла висине преко 20 m и механизацијом за иверање пањева и корења.

НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ И ПИТАЊА
- За непрописно паркирање на зеленим површинама надлежна је Градска комунална инспекција.
- Ако пси луталице и кућни љубимци загађују зелене површине и уништавају тек посађено цвеће, чувар парка (радник ЈКП "Зеленило Београд") има овлашћење само да упозори власника и да му тражи личне податке.
- За непрописну сечу стабала надлежна је Градска комунална инспекција. Ако се сеча догађа у шуми и лугар "Зеленила" примети извршиоца, има право да му узме податке и пошаље пријаву судији за прекршаје. Ако је само констатована сеча, "Зеленило" упућује пријаву општинској полицијској станици.
- За уређење зелене површине потребно је да обратите се писменим захтевом Центру за информисање или Сектору за одржавање јавних зелених површина. Захтев можете послати електронским путем - мејлом на адресу: info@zelenilo.rs или на адресу: ЈКП „Зеленило Београд“, Сектор за одржавање зелених површина, Ул. Мали Калемегдан бр. 8. Зелена површина се уређује уколико за то постоји потреба, а према редовном програму ЈКП "Зеленило Београд".
- "Зеленило" бесплатно даје стручна мишљења и савете, преко Центра за информисање.