ЈКП "Београд пут"


Драгослава Срејовића 8а
Централа 2763-966, 3302-800
www.beogradput.com
e-mail: info@beogradput.com
в.д. директора Вук Јанковић, тел. 3223-501, 3302-801

Заменик директора, тел. 3302-806
Директор сектора за техничке послове, тел. 3302-805
Директор сектора за економске, правне, комерцијалне и заједничке послове, тел. 3302-806

Одељење за планове, набавке, анализу и маркетинг: 3348-787

База
Драгослава Срејовића 8а, централа тел: 2763-966, 2763-943
Служба за грађевинску оперативу: 2071-640, факс 2763-277
Служба за техничку припрему: 3302-846
Служба за саобраћајну сигнализацију: 2071-700, факс 2762-439
Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт: тел/факс 2761-757
Служба за пројектовање: 2071-741, факс 2762-848

Погон за производњу асфалта и бетона, Вилине Воде бб: тел. 2762-431

"Београд пут" је јавно комунално предузеће за пројектовање, изградњу и одржавање улица и путева.
ЈКП "Београд пут" је основала Скупштина града Београда 1953. године као дирекцију за путеве града Београда. Од 1975. године Дирекција за путеве је прерасла у РО "Београд пут", а од 1990. године добија статус Јавног комуналног предузећа. Основна делатност кроз протеклих шест деценија, а и данас је изградња саобраћајница и  одржавање улица и путева Београда у летњим и зимским условима.

ЈКП „Београд пут” у оквиру своје делатности врши редовно и периодично одржавање око 2.500 km градских улица, око 550 km општинских путева, око 200км путева другог реда са собраћајном опремом, око 400км путева у надлежности локалне самоуправе и око 400 путних објеката  - мостова, подземних пешачких пролаза, пасарела и других путних објеката.

Од 1. јуна 2014. године, у надлежности предузећа је одржавање и државног пута IА реда Обилазница око Београда, деоница Нови Бановци - петља Остружница, укључујући петље Добановци и Стари Бановци. 

У сегменту сигнализације, редовним и периодичним одржавањем је обухваћено 590 семафоризованих раскрсница, 3 система за алтернативно вођење саобраћаја, више од 100.000 саобраћајних знакова, око 300.000 m2 хоризонталних ознака на улицама и путевима, 3.500 паркинг места, као и друга саобраћајна опрема и сигнализација на подручју града Београда.

Осим наведених, предузеће обавља и послове пројектовања и израде техничке документације, израде геодетских подлога и геодетска мерења, вођење катастра саобраћајне сигнализације и издавање потребних извода и издавања сагласности за вангабаритни превоз.

ДЕЛАТНОСТ

Комунална делатност одржавања улица и путева на територији града Београда обухвата:
- редовно одржавање улица и општинских путева и санирање оштећења насталих интервенцијама других комуналних предузећа.
- одржавање путног појаса
- одржавање улица и општинсиких путева  у зимским условима - чишћење од снега и леда
- редовно одржавање путних објеката - мостова, надземних пешачких пасарела, подземних пешачких пролаза и др.
- редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима
- периодично одржавање улица и општинских путева - ојачање коловозне конструкције, рехабилитације и појачано одржавање
- израда техничке документације и геодетских подлога везаних за редовно и периодично одржавање улица и општинских путева, режим и безбедност саобраћаја
- означавање општинских путева и улица вертикалном сигнализацијом и обележавање хоризонталном сигнализацијом односно постављање сигнализације у редовниом ипривременим условима
- грађевинска адаптација саобраћајних површина и измештање постојећих инсталација и опреме
- вођење евиденције о улицама, општинским путевима и саобраћајној сигнализацији за потребе одржавања

ОРГАНИЗАЦИЈА

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за грађевинску оперативу
Погон за производњу асфалта и бетона
Служба за саобраћајну сигнализацију
Служба за техничку припрему
Служба за транспорт, грађевинску механизацију и ремонт
Служба за пројектовање

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба плана и анализе
Служба финансија
Служба књиговодства
Служба за комерцијалне послове
Служба за јавне набавке
Служба за правне послове
Служба заједничких послова

ЗИМСКА СЛУЖБА

Служба je прe више од 60 година формирана  према скандинавском моделу, а затим организована и усавршавана у складу са специфичностима и особенитостима које има наш главни град Београд. Управљање Зимском службом врши се из базе центар савременим системима комуникације и координира рад градских и ванградских пунктова који су адекватно опремљени радном снагом, транспортном, грађевинском механизацијом и  зимском опремом.

У зимским условима, за потребе градске Дирекције за путеве ЈКП „Београд пут“ одржава преко 1950 km улица и локалних путева на свих 17 београдских општина.

„Београд пут“ одржава и 480 km државних путева IA,IБ,IIA i IIБ реда са 29 екипа, по плану који дефинише ЈП „Путеви Србије“.
Циљ службе је одржавање високе безбедности учесника на саобраћајницама   у нашој надлежности у зимско време као и одвијање саобраћаја без прекида. Претходни циљ је оствариван више деценија, активним учешћем преко 600 радника у максималном степену ангажовања.

Одржавање улица и путева врши се квалитетним материјалима натријум-хлоридом и калцијум-хлоридом који имају адекватно дејство на отапање снега и леда и мање негативно дејство на животну средину, о чему се  изузетно води рачуна.