уторак, 14. јун 2016.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација у Београду

Позив за достављање пријава за доделу средстава за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација на територији града Београда у 2016. години на основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-4032/16-Г од 10. јуна 2016. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Београд, Краљице Марије 1

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ И ДОМАЋИХ КОНГРЕСА И МАНИФЕСТАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2016. ГОДИНИ

Право на доделу средстава за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација на територији града Београда у 2016. години имају добровољне и невладине недобитне организације са седиштем на територији града Београда, засноване на слободи удруживања више физичких или правних лица, основани ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег интереса, које  нису забрањене  Уставом или законом, уписане у регистар надлежног органа у складу са Законом. 

Mаксимални појединачни износ финансијских средстава из става 1.овог члана износи до 80% укупних трошкова, а не више од 700.000,00 (седамстохиљада) динара са ПДВ-ом. Финансијска средства додељују се учесницима  који ће релизовати свој програм у периоду од 01.01. до 20.10.2016. године.

Средства се могу доделити само за програме чији је циљ некомерцијалан и не могу се користити за стварање профита.

Суфинасирање конгреса и манифестација са седиштем на територији града Београда, врши се у циљу:
-    репозиционирања Београда као туристичке дестинације у региону и шире и развој конгреса и  манифестације; 
-    повећања броја скупова организованих у граду Београду фокусирајући се на унапређење међусобне сарадње између научних и стручних асоцијација-удружења као непрофитног сектора са пословним партнерима који су део конгресне индустрије;
-    унапређење квалитета постојећих конгреса и  манифестација и повећање броја учесника; 
-    повећање укупне туристичке понуде кроз унапређење и повећање манифестационог туризма;
-    повећање туристичког промета у Београду; 
-    поспешивање развоја партнерства између профитног и непрофитног сектора;
-    Повећању могућности запошљавања.

Учесник конкурса мора да испуњава следеће услове:
-    да има регистровано седиште на територији града Београда најмање 1 годину, пре објављивања текста  конкурса у средствима јавног информисања;
-    да је главни носилац програма, а не да делује као посредник;
-    да се програм, организовања конгреса или манифестације реализује у текућој години у којој је расписан конкурс, односно има утврђен датум, време, место одржавања и  планирани број учесника;
-    да докаже да су обезбеђени физичких и нефизичких ресурси (људски ресурси - број, знање и искуство; материјални ресурси: пословни простор, технички и др. ресурси) потребних за активности подршке које одговарају величини конгреса или манифестације за коју се траже средства;
-    да је до дана објављивања конкурса измирио све порезе и доприносе, као и остале обавезе по основу јавних прихода у складу са прописима Републике Србије;
-    да оснивачи и законски заступници нису осућивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да оснивачи и законски заступници нису  осућивани за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примање и давање мита, кривично дело преваре. 
-    да подносиоцу пријаве у периоду од годину дана пре подношења пријаве текући рачуни код пословних банака нису били блокирани дуже од укупно 15 (петнаест дана);
-    да за активности за које се траже средства по овом конкурсу нису финансирани од стране другог буџетског корисника.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријава и буџет чине саставни део јавног конкурса и састоји се од следећих образаца:
- формулар пријаве - подноси се потписан од стране овлашћеног лица од стране  подносиоца пријаве и оверен печатом;
- спецификација трошкова (буџет активности) - подноси се потписана од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен печатом; 
- потписану и печатом оверену изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су обезбеђена средства од стране осталих суфинансијера/донатора за реализацију програма за која се траже средстава по овом јаном комкурсу;
- потписану и печатом оверену изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису додељена финансијска средства из бзџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе за исте трошкове за које се траже средства по овом Јавном конкурсу;
- потписану и печатом оверену изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви подаци наведени у пријави истинити и тачни.

Подносилац пријаве уз пријаву доставља и следећу документацију:
1. фотокопија оснивачког акта (са важећим изменама и допунама);
2. бстања и биланс успеха за 2015. годину;
3. уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима Републике Србије, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код нотара;
4. доказ да оснивачи и законски заступници нису осуђивани и то:
-   уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
Наведени документ да оснивачи и законски заступници нису осуђивана мора бити издата након датума објављивања Јавног конкурса. Доставља се у оригиналу или у фотокопији овереној у суду, општини или код нотара;
5. картон депонованих потписа код пословне банке (фотокопија);
6. програм организације конгреса или манифестације (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и др.);
7. буџет пројекта (спецификација трошкова) за реализацију предложеног конгреса или манифестације (искључиво изражени у динарима) са печатом и потписом одговорног лица (БУЏЕТ ПРОГРАМА саставни део пријаве);
8. доказ о суфинансирању - Потврда о суфинансирању;
9. фотокопије награда и признања за остварене резултате у пословању, уколико их поседује;
10. потврда или изјава и др да су испуњене уговорне обавезе уколико су подносиоци пријава раније користили средства из буџета Републике Србије или локалне самоуправе;
11. остала документа са којима подносилац пријаве тренутно располаже у тренутку објављивања јавног конкурса, а која се односи на реализацију програма за која се траже средства.

Критеријуми за доделу финансијских средстава за организовање конгреса и манифестација су следећи:
1. референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма број лица која се укључују у програм, могућност развоја програма и његова одрживост;
2. циљеви који се постижу: задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
3. Суфинансирање програма из других извора: сопствени приходи, буџета Републике Србије или локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклони, донације, легата, кредита и друго, а у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4. законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета Републике Србије и ако јесу да ли су испуњене уговорене обавезе; 

Мерила за доделу средстава вршиће се бодовањем. Максимални број бодова је 10 по сваком критеријуму. Бодоваће се само учесници конкурса који докажу да су сви извори финансирања обезбеђени. 

МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА
(табелу вредновања и рангирања можете преузети, у PDF формату, на дну стране)

У случају да два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, у Листи вредновања и рангирања, предност ће се примењивати према редоследу напред наведених критеријума.

Предност у додели средстава имаће подносиоци пријава:
1. који се обављају угоститељску делатност; 
2. којима нису додељена средства из буџета Града, по било ком основу у току 2014.године, 2015.године и 2016. године; 
3. за оне добровољне и невладине недобитне организације којима су додељивана буџетска средства града Београда и/или Републике Србије у току 2014.године, 2015.године и 2016. године предност ће имати они чији је укупан износ додељених средстава за претходне три године мањи; 
4. број запослених у моменту подношења пријаве; 
5. референце подносиоца пријаве (искуство, награде, признања). 

Активности у оквиру програма за које се додељују средства су:
- материјални трошкови - трошкови изнајмљивања (закупа) простора - сале, пратеће опреме техничке подршке, аудио визуелна опрема (обрачун трошкова извршити према тржишној цени, броју дана изнајмљивања простора и опреме за потребе реализације програмских активности и сл.),  режијски трошкови одржавања (струја, вода, интернет и сл); 
- путни трошкови за учеснике - трошкови превоза (авио превоз, аутобуски, железнички) за извршиоце активности и учеснике пропратних активности према предвиђеним активностима програма. Oбрачун путних трошкова извршити према висини стварних трошкова (уобичајеним ценама превоза); 
- трошкови едукације, информисања јавности и видљивости програма обухватају трошкове припрема пропагандног материјала за догађаје (трошкови израде штампаног материјала, обавештења, сертификати, програм, постери и остали рекламно пропагандни материјал), трошкови медијског оглашавања (израда спотова, реклама, трошкови оглашавања у медијима и слично); 
- административни трошкови - за издавање дозвола за организовање програма. 

Активности у оквиру програма за које се неће додељивати средства су:
- трошкови активности на припреми предлога програма;
- трошкови који се не односе на период спровођења програма;
- заостали дугови, губитци и камате;
- трошкови куповине и набавке опреме и сл;
- куповина земљишта или објеката или непокретног или покретног добра било које врсте;
- ставке које се већ финансирају из буџетских средстава Републике Србије и јединице локалне самоуправе;
- трошкови партнера у пројекту;
- трошкови који нису наведени у спецификацији трошкова (буџету активности), који је саставни део Пријаве, 
- губици настали приликом конверзије валуте;
- путовања у иностранство, земљи и трошкови дневница;
- трошкови смештаја;
- ауторски хонорари и остали хонорари ангажованих лица на пројекту (хонорари предавача, ангажованих лица на пројекту, ауторски хонорари, трошкови симултаног превођења);
- сви остали трошкови који нису наведени под активностима за које се средства додељују;

Сва финансијска средства везана за одобрене активности морају бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказани на рачунима издатим на име Корисника средстава.

ИСПЛАТА СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Изабрани подносилац пријаве је дужан да пре потписивања уговора, отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор, који је укључен у консолидовани рачун трезора града Београда, на који би се пренела средства.

Корисник средстава, односно реализатор програма потписаће са Градом Београдом Уговор који ће се регилисати међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна нарочито: предмет програма, рок у којем се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ одобрених средстава, начин обезбеђења и пренос средства, елементе које треба да садржи захтев за пренос средстава, обавезу корисника средстава да достави извештај о реализацији пројекта са извештајем и доказима о наменском коришћењу буџетских средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорене обавезе – предмета програма, као и начин повраћаја пренетих средстава уколико се утврди ненаменско трошење буџетских средстава.

Исплата средстава ће се вршити по завршетку програма, односно након достављања коначног извештаја о реализованим активностима и коришћењу средстава и доказима о утрошку средстава (фактуре, изводе банака, отпемнице, доставнице и сл), захтева за пренос средстава.

Прецизно и тачно попуњена Пријава са пратећом документацијом, подноси се лично или поштом на писарницу Градске управе града Београда, Секретаријата за привреду (Краљице Марије бр. 1) у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 
На предњој страни - Секретаријат  за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/XVII, Београд. Назнака – ''Додела средстава за суфинансирање организовања међународних и домаћих конгреса и манифестација на територији града Београда у 2016. години''
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве и контакт телефон подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 30 дана од дана објављивања позива, односно 14. јул 2016. године, до 15.30 часова

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, до назначеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр.факсом или е-mail-ом), или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Документација (Пријава и пратећа документација) се подноси у 2 (два) примерка. Уколико се документација не поднесе у 2 примерка неће се узети у обзир у даље разматрање.

Документација у прилогу мора бити поређана према редним бројевима.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве.

Конкурсна документација може се преузети на сајту града Београда www.beograd.gov.rs.

За све додатне информације обратите се на следеће телефоне (+381 11) 715-7394, 715-7374, 715-7381, 715-7384 или путем мејла: privreda@beograd.gov.rs.