среда, 24. август 2016.

Секретаријат за привреду

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања

На основу Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања које се финансирају из буџета града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 37/16), Одлуке о буџeту града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 81/15 и 63/15) и Закључка заменика градоначелника града Београда бр. 3-4594/16-Г-01 од 08.јула 2016 године,

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљања


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Висина опредељених финансијских средстава је 5.000.000,00 динара за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљања, у максималом износу до 500.000,00 динара по кориснику, за покриће трошкова инфраструктурних и стручних услуга у Научно-технолошком парку Београд у првој години пословања, а у циљу подршке самозапошљавању незапослених лица, развоја нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварања нових технолошких предузећа, повећања конкурентске способности привредних субјеката и укључивања у међународне тржишне токове.

Трошкови који се финансирају су трошкови инфраструктурних и стручних услуга од стране Научно-технолошког парка Београд, у које спадају: канцеларијски пословни простор (коришћење заједничких просторија – сала за састанке, сала за презентације и др.),административне и стручне услуге (књиговодствене, правне и секретарске услуге), и остале релевантне услуге у зависности од степена развоја бизнис идеје.
Државна помоћ мале вредности, односно de minimis државна помоћ, за коју су обезбеђена средства у буџету града Београда у 2016. години, не може да се додели за делатности и активности наведене у законским и другим прописима који регулишу контролу и доделу државне помоћи.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА И ОПШТИ УСЛОВИ

Пријаву на Јавни конкурс могу поднети лица која испуњавају следеће услове:
1) Да је незапослено лице;
2) Да има стечено високо образовање;
3) Да има бизнис идеју;  
4) Да је држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији града Београда;
5) Да није осуђиван или се против њега не води поступак за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА

(табелу вредновања и рангирања можете преузети, у PDF формату, на дну стране)

У случају да два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, у Листи вредновања и рангирања, предност ће се примењивати према редоследу напред наведених критеријума.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава чини саставни део Jавног конкурса и састоји се од следећих образаца:
- Формулар Пријаве - подноси се потписан од стране подносиоца Пријаве са детаљније разрађеном бизнис идејом или пројектом;
- Изјавa подносиоца Пријаве о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ (саставни део пријаве);
- Изјавa подносиоца Пријаве да нема неизмирених обавеза према граду Београду проистеклих из уговора о додели финансијских средстава (саставни део пријаве);
- Изјавa подносиоца Пријаве да на дан подношења пријаве није уписан у регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре као оснивач или члан привредног друштва, односно као предузетник и да је незапослено лице (саставни део Пријаве).

Подносилац Пријаве је у обавези да уз Пријаву достави и осталу тражену документацију која је наведена у Јавном конкурсу.

Уз попуњену Пријаву, потребно је доставити и следећу документацију:
1. Доказ о стеченом високом образовању (диплома или уверење). Достављају се или у оригиналу или у фотокопији овереној у суду, општини или код нотара;
2. Фотокопија личне карте подносиоца Пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом;
1. Докази да лице није осуђивано или се против њега не води поступак, и то:
- Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
- Уверење издато од стране надлежног суда да против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Наведена документа да лица нису осуђивана морају бити издата након датума објављивања Јавног конкурса;
Достављају се у оригиналу или у фотокопији овереној у суду, општини или код нотара.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Уговори о међусобним правима и обавезама уговорних страна, потписују се након што се изабрани подносиоци пријава региструју као предузетник или оснују привредно друштво у ком ће засновати радни однос на неодређено време.
Изабрани подносиоци пријава су дужни да се региструју као предузетник или да оснују привредно друштво и у њему заснују радни однос на неодређено време најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке о избору корисника средстава.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Прецизно и тачно попуњена Пријава са пратећом документацијом (у складу са Јавним конкурсом) подноси се лично или поштом на писарници Градске управе града Београда, Секретаријата за привреду (Краљице Марије бр. 1, трећи спрат), у запечаћеној коверти, на којој мора да пише: 
На предњој страни:
• Секретаријат  за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/XVII, Београд;
• Назнака - „Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљања за 2016. годину – „не отварати”.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца Пријаве и контакт телефон подносиоца пријаве.
Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 16. септембар 2016. године до 15 часова.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, до назначеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр.факсом или е-mail-ом), или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Није могуће накнадно употпунити документа која недостају, а која су наведена у Јавном конкурсу, након истека рока за подношење пријава.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу Пријаве.

За додатне информације се можете обратити на телефон 011/33-70-951, 011/715-7379, 011/715-7356 и путем е-mail-a: office@ntpak.rs i privreda@beograd.gov.rs.