петак, 3. новембар 2017.

Град Београд

Јавни позив за учествовање у поступку доделе концесије за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање, одржавање и пренос четири подземне гараже на територији града Београда

На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) („Закон о концесијама”), Град Београд („град”), у својству концедента, објављује овај:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учествовање у поступку доделе концесије за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање, одржавање и пренос четири подземне гараже на територији града Београда

Град позива сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из овог јавног позива („јавни позив”) да учествују у поступку доделе концесије за развој подземних гаража и обављања поверене делатности – управљање јавним паркиралиштима, а чији је предмет пројектовање, финансирање, изградња, управљање, одржавање и пренос четири подземне гараже на територији града Београда („концесија”).

1. Контакт подаци града
Ненад Влакетић, члан Стручног тима, Кабинет градоначелника
А: Драгослава Јовановића 2, 11-000 Београд, Србија
W: www.beograd.rs
Е: nenad.vlaketic@beograd.gov.rs
2. Подаци о концесији
2.1 Предмет концесије/ природа и обим концесионе делатности
Члан 10. Закона о концесијама прописује да концесија подразумева уступање приватном партнеру, између осталог, права на обављање делатности од општег интереса. Чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016) даље је предвиђено да су комуналне делатности од општег интереса, као и да је „управљање јавним паркиралиштима” једна од комуналних делатности, односно делатности од општег интереса.
Град, као јавно тело надлежно за уређивање и обезбеђивање обављања комуналних делатности, између осталог и у области управљања подземним јавним паркиралиштима на територији града, започиње овај поступак доделе концесије („поступак доделе концесије”) за доделу концесије за развој подземних гаража и обављање делатности од општег интереса – управљање јавним паркиралиштима („концесија”). Концесија се даје приватном партнеру путем уговора о концесији по завршетку поступка доделе концесије и одабира најповољније понуде. Предмет концесије је пројектовање, финансирање, изградња, управљање, одржавање и пренос четири подземне гараже које се налазе на територији града (у даљем тексту појединачно као „гаража” и заједно као „гараже”) (у даљем тексту такав пројекат означен као „пројекат”).
2.2 Место обављања концесије
Место обављања концесионе делатности обухваћене концесијом налази се на територији града, како следи:
2.2.1 Студентски трг
Гаража треба да се налази испод Улице студентски трг, на јужној страни Студентског парка. Планирана укупна бруто површина гараже је оквирно 20.000 м2, распоређених на три подземна нивоа, односно шест поднивоа са гаражним местима.
Укупан број паркинг места у гаражи би требало да буде 697, како је утврђено грађевинском дозволом издатом 11. јула 2016. године, под бројем IX-20 351-195/2016.  
2.2.2 Трг републике
Гаража треба да се налази између следећих улица: Француске, Македонске и Браће Југовића. Планирана укупна бруто површина гараже је оквирно 11.000 м2, распоређена на два подземна нивоа.
Очекивани укупан број паркинг места у гаражи је оквирно 370.
За ову гаражу прибављено је идејно решење.
2.2.3 Влајковићева улица
Гаража треба да се налази у Влајковићевој улици, испод платоа са десне стране зграде Народне скупштине Републике Србије. Планирана укупна бруто површина гараже је оквирно 10.500 м2, распоређена на три подземна нивоа, односно шест подземних поднивоа са паркинг местима.
Очекивани укупан број паркинг места у гаражи је оквирно 340.
За ову гаражу прибављено је идејно решење.
2.2.4 Фрушкогорска улица
Гаража треба да се налази уз Фрушкогорску улицу, испод „Парка несврстаним земљама”. Планирана укупна бруто површина гараже је око 12.000 м2, распоређена на пет подземних нивоа, односно девет поднивоа са паркинг местима.
Очекивани укупан број паркинг места у гаражи је оквирно 430.
За ову гаражу прибављено је идејно решење.
2.3 Врста концесије и поступка доделе концесије
Поступак доделе концесије спроводи се на основу члана 20. став 3, у вези са чланом 10. став 1. и у складу са члановима од 35. до 41. Закона о концесијама, као концесија за развој подземних гаража и за обављање делатности од општег интереса – управљање јавним паркиралиштима, а чији је предмет пројектовање, финансирање, изградња, управљање, одржавање и пренос четири подземне гараже на територији града.
Концесија неће бити додељена у фазама. Поступак доделе концесије ће бити спроведен без преквалификације.
2.4 Процењена вредност пројекта
Процењена вредност пројекта је између 35.000.000 и 40.000.000 евра. Наведене вредности представљају оквирну процену имајући у виду да у гаражама за које још увек није издата грађевинска дозвола укупан број паркинг места тек треба да буде утврђен у складу са Уговором о концесији. Од понуђача се очекује да сами изврше сопствене процене и спроведу све потребне провере како би оценили вредност пројекта.
2.5 Концесиона накнада
Концесиона накнада плаћаће се од стране концесионара граду у складу са динамиком утврђеном Уговором о концесији. Концесиона накнада („концесиона накнада”) је подељена у два дела: (I) први део који се исплаћује као једнократна накнада по финансијском затварању пројекта, како је детаљније одређено у Одељку 4.1 јавног позива („авансна накнада”); и (II) други део који се исплаћује годишње као фиксна накнада по броју паркинг места у свакој гаражи која је пуштена у рад, а који ће бити индексиран са индексом потрошачких цена, како је детаљније одређено у Одељку 4.2 јавног позива („годишња накнада”).
2.6 Рок трајања концесије
Рок трајања концесије је 40 година, почев од финансијског затварања пројекта („рок трајања концесије”).
2.7 Права на земљишту
Сво земљиште потребно за пројекат, односно потребно за изградњу гаража, биће обезбеђено од града у складу са динамиком која ће бити одређена Уговором о концесији. Град ће бити носилац права својине над гаражама.
2.8 Паркиралишта на надземном нивоу („on-street” паркинг)
У складу са стратегијом проширења пешачке зоне коју је град усвојио 2014. године, паркиралишта на надземном нивоу у границама захвата неких гаража биће реконструисана у пешачке зоне (Кнез Михаилова улица и неколико мањих споредних улица). Као резултат наведене реконструкције, приближно 1.000 паркинг места на надземном нивоу ће бити укинуто.
Пројекат проширења пешачке зоне би требало да се развија у четири фазе. Завршетак пројекта проширења пешачке зоне биће усклађен са динамиком развоја пројекта и изградње гаража. 
3. Учешће у поступку доделе концесије
3.1 Преузимање конкурсне документације
Свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане Одељком 3.1 и Одељком 3.2 може да учествује у поступку доделе концесије и да преузме конкурсну документацију („конкурсна документација”). Група понуђача, односно конзорцијум може да учествује у поступку доделе концесије у складу са условима предвиђеним конкурсном документацијом и Законом о концесијама.
Накнада за преузимање конкурсне документације се неће наплаћивати.
Захтев за преузимање конкурсне документације („захтев за конкурсну документацију”) треба доставити граду најкасније до 10. децембра 2017, у 12 часова CET, на адресу назначену у Одељку 1, препорученом поштом са повратницом или путем мејла.
Уз захтев за конкурсну документацију, свако заинтересовано лице мора да достави:
(I) уредно потписан примерак уговора о поверљивости, чији се нацрт налази у Додатку 1 овог јавног позива; и
(II) званични извод издат од надлежног привредног регистра, који није старији од 30 дана од дана подношења захтева за конкурсну документацију, који потврђује да је потписник уговора о поверљивости овлашћен за такво заступање заинтересованог лица или оригинал уредно потписаног и овереног пуномоћја, у случају да уговор о поверљивости потписује лице које није законски заступник заинтересованог лица које подноси захтев за конкурсну документацију. У случају да било који од ових докумената није издат на српском или енглеском језику, оверени превод овлашћеног судског тумача у Републици Србији мора да буде приложен уз оригинал релевантног документа.
Захтев за конкурсну документацију треба да садржи адресу и е-маил адресу заинтересованог лица на коју треба доставити конкурсну документацију.
Само захтев за конкурсну документацију који испуњава услове из Одељка 3.1 ће се сматрати уредним и потпуним и омогућити заинтересованом лицу да преузме конкурсну документацију.
3.2 Услови за учешће у поступку доделе концесије
3.2.1 Обавезни услови за учешће
Сваки понуђач мора да докаже да:
1) је активно правно лице, уписано у надлежни привредни регистар у земљи порекла;
2) понуђач и његови законски заступници нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани због извршења кривичног дела против привреде, кривичних дела против животне средине, примања или давања мита или због преваре;
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и остале јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге земље порекла;
4) поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Докази за испуњење обавезних услова за учешће детаљно су предвиђени у Додатку 2 овог јавног позива.
3.2.2 Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови
Сваки понуђач мора да испуни следеће квалификационе услове:
1) у претходних пет година, рачунајући од дана објављивања јавног позива, понуђач је имао искуства у (I) изградњи најмање две подземне јавне гараже, са не мање од 300 паркинг места по гаражи; и (II) управљању са најмање три гараже, свака са најмање 200 паркинг места. У случају конзорцијума, један члан конзорцијума мора самостално да испуњава услов из подтачке (II) изнад, који захтева искуство у управљању са најмање три гараже, свака са најмање 200 паркинг места. Такав члан конзорцијума ће уједно бити номинован за лидера конзорцијума у уговору о конзорцијуму; и
2) најмање 15 милиона евра годишњег прихода у свакој од две пословне године које претходе години у којој је објављен јавни позив. Годишњи приход за потребе овог услова сматраће се као приход исказан у (ревидираним) финансијским извештајима понуђача. У случају конзорцијума, највише три (3) члана конзорцијума морају заједно да испуњавању овај услов.
Докази за испуњење додатних, односно квалификационих услова за учешће детаљно су предвиђени у Додатку 2 овог јавног позива.
4. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена концесиона накнада.
У својој понуди, понуђач мора исказати концесиону накнаду (односно, авансну накнаду и годишњу накнаду) и финансијски модел, како је предвиђено у наставку:
4.1 Авансна накнада
Одабрани понуђач, односно концесионар платиће граду авансну накнаду, у року од 15 радних дана од финансијског затварања пројекта, како је детаљно предвиђено Уговором о концесији.
Авансна накнада се исказује и плаћа у динарима.
4.2 Годишња накнада
Годишња накнада плаћа се од првог наредног радног дана од дана издавања прве употребне дозволе за гаражу у оквиру пројекта. Годишња накнада не може бити мања од 600 динара годишње по паркинг месту у гаражи за коју је издата употребна дозвола.
Годишња накнада се исказује и плаћа у динарима.
4.3 Трошкови саветника
Изабрани понуђач ће бити у обавези да надокнади 260.920 евра граду за трошкове саветника града на овом пројекту („трошкови саветника”) у вези са процедуром доделе концесије, а у складу са следећом динамиком:
(I) 100.000 евра биће исплаћено у року од 60 дана од постизања финансијског затварања пројекта;
(II) 100.000 евра биће исплаћено у року од годину дана од постизања финансијског затварања пројекта; и
(III) 60.920 евра ће бити исплаћено у року од две године од постизања финансијског затварања пројекта.
4.4 Финансијски модел
Понуђачи су дужни да искажу финансијски модел у својим понудама („финансијски модел”). Финансијски модел мора да садржи следеће елементе/захтеве (без ограничења):
(I) сви прегледи морају да укључују конзистентан временски оквир;
(II) без укључених повратних односа (повратних/кружних референци или калкулација);
(III) без коришћења „ hard coding” методе, односно коришћења одређене цифре у оквиру формуле;
(IV) инпути су представљени у засебном прегледу у односу на преглед обрачуна и морају бити обележени засебним форматом/бојом ћелије;
(V) концесиона накнада у моделу је усклађена са понудом;
(VI) минимум 25% сопствених средстава (equity) за потребе реализације пројекта;
(VII) без недостатка финансијских средстава након периода изградње и без прекорачења током периода изградње;
(VIII) инфлација утврђена на нпр. 1% или 2% за све индексиране цифре;
(IX) валута модела;
(X) трошкови саветника;
(XI) логичка конзистентност финансијског модела;
(XII) урачуната унутрашња стопа поврата на капитал;
(XIII) обрачун исплате дивиденди (такође и за израчунавање унутрашње стопе поврата на капитал) треба да буде у складу са правилима за исплату дивиденди која ће бити примењива на пројектну компанију која ће управљати гаражама; и
(XIV) MS excel формат.
4.5 Оцењивање понуда
Сваки понуђач [I] (I = 1 према N, односно понуђач 1, понуђач 2, понуђач 3 итд.) ће понудити два дела концесионе накнаде, оба исказана у динарима:
(I) авансна накнада [Ui]; и
(II) годишња накнада [Fi].
Поени сваког понуђача [Si] ће се рачунати у складу са следећом формулом:
Si=60%×Ui + 40%×Fi 
Годишња накнада за паркинг место у гаражи за коју је издата употребна дозвола (у ценама обрачунатим у односу на референтни датум, како је доле дефинисан) не сме да износи мање од 600 динара годишње. Укупна годишња накнада ће се рачунати на основу годишње накнаде по паркинг месту у гаражи за коју је издата употребна дозвола, на годишњем нивоу, коју је понудио понуђач, помножена са укупним бројем таквих паркинг места, за које се за потребе оцењивања понуда претпоставља да износи 1.850 паркинг места у свим гаражама.
Сваки понуђач мора да узме у обзир да ће понуђена авансна накнада и годишња накнада постати уговорна обавеза и да ће бити обухваћене Уговором о концесији.
Годишња накнада ће бити индексирана у складу са одредбама Уговора о концесији које регулишу индексацију и инфлацију, при чему ће се 31. децембар 2017. године сматрати референтним датумом („референтни датум”).
За потребе оцењивања понуда, годишња накнада ће се обрачунавати на основу претпоставке од 3% стабилног годишњег пораста почевши од референтног датума и претпоставке за укупно 1.850 паркинг места за које је издата употребна дозвола од референтног датума. Дакле, минимална годишња накнада коришћена за обрачун износи 1.110.000 динара годишње, на основу цена које су важеће на дан референтног датума. Годишња накнада биће дисконтована на основу дисконтне стопе од 9,4% од референтног датума, како би се постигла нето садашња вредност будуће годишње накнаде која ће се плаћати током периода трајања концесије.
5. Подношење понуда
Рок за достављање понуда је 31. јануар 2018. године до 12 часова CET („рок за подношење понуда"), у просторијама града, како је претходно назначено у Одељку 1.
Понуде се достављају лично или путем препоручене поште са повратницом, у затвореним ковертама/кутијама, како је детаљно објашњено у конкурсној документацији. Понуде ће се сматрати достављеним након њиховог физичког пријема од стране града.
Понуде морају бити достављене на српском и енглеском језику. У случају неслагања између ове две верзије, верзија понуде на српском језику ће бити меродавна.
Понуде на српском језику, могу да буду сачињене на латиничном или ћириличном писму.
6. Обавештење о исходу поступка доделе концесије 
Исход поступка доделе концесије ће бити објављен 21. фебруара 2018. године. Град ће доставити релевантну одлуку, уз копију записника о отварању и оцени понуда, сваком понуђачу путем мејла и без одлагања објавити на својој званичној интернет-страници и на порталу јавних набавки.
7. Заштита права понуђача
7.1 Свако лице заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе концесије има право да поднесе захтев за заштиту права у вези са поступком доделе концесије Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки („комисија”).
7.2 Захтев за заштиту права се подноси граду на адресу назначену у Одељку 1. овог јавног позива, препорученом поштом са повратницом.
Копија захтева за заштиту права се истовремено подноси и комисији на следећу адресу:
Немањина 22-26, 11-000 Београд
7.3 Захтев за заштиту права може се поднети против било које одлуке града која се може одвојено побијати, а која је према мишљењу подносиоца донета незаконито.
7.4 Рокови за подношење захтева за заштиту права су:
(I) најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење понуда, у случају да се захтев за заштиту права односи на конкурсну документацију или било коју другу радњу града у вези са поступком доделе концесије која је предузета пре истека рока за подношење понуда;
(II) 15 (петнаест) дана од објављивања резултата поступка доделе концесије, односно од објављивања одлуке о избору најповољније понуде или одлуке о поништају поступка доделе концесије на интернет-страници града и на порталу јавних набавки, у случају да се захтев за заштиту права односи на било коју од ових одлука града.
7.5 У случају да је захтев за заштиту права у овом поступку доделе концесије поднет од стране истог подносиоца, каснијим захтевом за заштиту права не могу се побијати радње града које је подносилац знао или могао знати при подношењу првог захтева за заштиту права.
8. Гаранција понуде
Сваки од понуђача дужан је да уз понуду достави и гаранцију за озбиљност понуде у износу од 1.000.000 евра („гаранција понуде”) у корист града.
Форма и садржина „гаранције понуде”, као и критеријуми за прихватљивост банке која је издаје биће предвиђени конкурсном документацијом.
Рок трајања „гаранције понуде” не сме бити краћи од девет месеци, рачунајући од дана рока за подношење понуда.
Прилози:
1) Додатак 1 - Уговор о поверљивости;
2) Додатак 2 - Услови за учествовање у поступку доделе концесије и докази за њихово испуњење.