понедељак, 25. децембар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта стамбеног објекта на КП 7077/1 КО Вождовац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 7077/1 КО ВОЖДОВАЦ

Јавна презентација обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (испред сале 2 у сутерену) од 25. децембра до 1. јануара 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Биро за пројектовање „АРТЕКО”, Николе Мараковића 33, Београд. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Марија Зечевић Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1, најкасније до 1. јануара 2018. године.