недеља, 26. август 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измене и допуне плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13

Kомисија за планове Скупштине града Београда,  на седници одржаној 21. августа 2018. године, утврдила је Нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у нацрт измене и допуне плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 27. августа до 25. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату), 11. октобра 2018.године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. септембра 2018. године.