понедељак, 3. септембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у измену и допуну ПДР ширег подручја уз улицу Војводе Степе фаза I1, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 30. августа 2018. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД У
измену и допуну плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе фаза I1, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке, Градска општина Вождовац

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 10. до 24. септембра 2018. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 24. септембра 2018. године.