среда, 12. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Наш компост” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, спровео је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење биоразградивог отпада за производњу компоста, на катастарској парцели број 6094/4 КО Грабовац, на подручју градске општине Обреновац у Београду, на захтев носиоца пројекта предузећа „Наш компост” д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 45 Б.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима предметног пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 114/08).
Донетим решењем утврђена је обавеза носица пројекта да, у случају значајних промена у обављању делатности управљања отпадом, а које се односе на врсту отпада, промену технологије рада и опреме или пренамене и реконструкције постројења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну.
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).