уторак, 4. децембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за реконструкцију, адаптацију и промену намене постојећег комплекса у прихватни центар за тражиоце азила у Обреновцу

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС и 50/13, 132/14 ,145/14 и 83/18)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

oглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА У ПРИХВАТНИ ЦЕНТАР ЗА ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА У ОБРЕНОВЦУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 4. до 11. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ЈУП „УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА”, Београд, Булевар деспота Стефана 56.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта. 
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а., Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Kраљице Марије 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до 11. децембра 2018. године.