понедељак, 28. јануар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР блока између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке и Средачке

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 17. јануара 2019. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ
БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (у сутерену), од 28. јануара до 11. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (у сутерену). 
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 11. фебруара 2019. године.