недеља, 9. јун 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за изградњу водова 110 KV са извештајем о стратешкој процени

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 30. маја 2019. године,  утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу водова 110 kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВА 110 KV РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВИНЧИ НА МРЕЖУ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 10. јуна до 9. јула 2019. године, сваког радног дана од 9  до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 1. августа 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 9. јула 2019. године.

Текст, графика и извештај о стратешкој процени