недеља, 7. јул 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 25. јуна 2019. године утврдила је Нацрт измена и допуна плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – Целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) 

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ (I ФАЗА, II ЕТАПА) – ЦЕЛИНА ТО НОВИ БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, Београд, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 8. јула до 8. августа 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 22. августа 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом измена и допуна плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. августа 2019. године.