недеља, 18. август 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за спортски комплекс на Звездари

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 20. јуна 2019. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, Градска општина Звездара и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКИ КОМПЛЕКС НА ЗВЕЗДАРИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА


ЈАВНИ УВИД обавиће се од 19. августа до 19. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20.спрату), 17. октобра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 19. септембром 2019. године.