недеља, 25. август 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 30.07.2019. године, утврдила je Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за подзону С1

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 26. августа до 9. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 26. септембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 9. септембром 2019. године.