понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 15.08.2019. године, упутила Елаборат за потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, Градска општина Сурчин и на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС РАТЕЛ-А У ДОБАНОВЦИМА, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанкса 79, од 2. до 16. септембра 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 16. септембром 2019. године.

Текст и графика