понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна ПДР насеља Батајница, за део улице Нова 47

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 15.08.2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део улице Нова 47 на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
за потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део улице Нова 47

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 9. до 23. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 23. септембром 2019. године.