уторак, 17. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 5/19

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 5/19, добра – Свеже месо, обликовану у три партије

Обавештење