среда, 18. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/19

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Масарикова 5/XI

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за јавну набавку услуге број 22/19 - Израда апликације „Моје дрво за град Београд”

Позив и конкурсна документација