среда, 18. септембар 2019.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/2019

На основу члана, 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1/XVII

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 3/2019, радови – Изградња два градска понтона на територији града Београда

Позив