недеља, 22. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР блока између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ватрослава Лисинског и краља Драгутина, ГО Палилула

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 05.09.2019. године,  утврдила Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ватрослава Лисинског и Краља Драгутина, Градска општина Палилула и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И УЛИЦА: ЦВИЈИЋЕВА, ВАТРОСЛАВА ЛИСИНСКОГ И КРАЉА ДРАГУТИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 23. септембра до 23. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату),  12. новембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 23. октобар 2019. године.