понедељак, 7. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР ширег подручја уз улицу Војводе Степе - Фаза I1

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 24.09.2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за блок 4, између улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I1, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК 4, ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, БОРИСАВЉЕВИЋЕВЕ, ПИРОЋАНЧЕВЕ И БОЖЕ ЈАНКОВИЋА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену),  од 7. до 21. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 21. октобром 2019. године.