понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

РЈУ поводом израде ПДР за комплекс социјалног становања у насељу Овча

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 10.09.2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општина Палилула на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде Плана детаљне регулације за комплекс социјалног становања у насељу Овча, Градска општина Палилула

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 14. до 28. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45.
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 28. октобром 2019. године.

Текст и графика