петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за реконструкцију и надоградњу стамбеног обејкта за колективно становање у Мајке Јевросиме број 9

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ У УЛИЦИ МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ БРОЈ 9 НА К. П. БР. 2757/2 КО СТАРИ ГРАД 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. до 31. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ПРОЈЕКТУРА” д.о.о. из Београда, ул. Живојина Жујовића бр. 24
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „ПРОЈЕКТУРА” д.о.о. из Београда, ул. Живојина Жујовића бр. 24, за инвеститора Момиров Зорана из Београда.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 31. октобра 2019. године.