петак, 25. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу нове интерне саобраћајнице у Јурија Гагарина број 16

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БРОЈ 16, НОВИ БЕОГРАД, К.П.2896/35 И 2896/36 КО НОВИ БЕОГРАД  

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  1. до 8. новембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „Колонада Арх” д.о.о. из Београда, ул. Миљаковачке стазе 53м.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „Колонада Арх” д.о.о. из Београда, ул. Миљаковачке стазе 53м, за инвеститора „Delta city 67”д.о.о. Јурија Гагарина 16, Нови Београд.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 8. новембра 2019. године.