понедељак, 16. децембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1и 2” на аутопуту Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница Обреновац - Уб

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 03.12.2019. године, упутила Елаборат за потребе израде Плана детаљне регулације обостраних одморишта са станицама за снабдевање горивом „Бело поље 1 и 2“ на аутопуту Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница Обреновац - Уб, Градска општина Обреновац на рани јавни увид, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБОСТРАНИХ ОДМОРИШТА СА СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БЕЛО ПОЉЕ 1 И 2“ НА АУТОПУТУ Е-763 БЕОГРАД - ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ОБРЕНОВАЦ - УБ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Обреновац, Обреновац, Вука Караџића бр. 74, у периоду од 16. до 31. децембра 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Обреновац, Обреновац, Вука Караџића бр. 74.

3. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 31. децембром 2019. године.