понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за део објекта система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац фаза I

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 10.12.2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за део објекта система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш – Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик – I фаза,  Градска општина Гроцка, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ОБЈЕКТА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА СА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДА МАКИШ – МЛАДЕНОВАЦ ЗА НАСЕЉА: ВРЧИН, ГРОЦКА, БЕГАЉИЦА, МАЛА ИВАНЧА, ДРАЖАЊ, УМЧАРИ, ПУДАРЦИ, КАМЕНДОЛ И БРЕСТОВИК – I ФАЗА,  ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  и у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења 39  од 23. децембра 2019. године до 13. јануара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 и четвртком у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења 39
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 13. јануаром 2020. године. 

Текст и графика